110 Als tegemoetkoming in de kosten van het lager onderwijs werd door het Rijk ingevolge art. 56 der wet een voorschot van f 113.160 toegekend, verminderd met f 11.316 wegens in te houden pensioensbijdragen. De ten laste van den gewonen dienst komende uitgaven ten behoeve van het lager onderwijs bedroegen over 1935 als volgt: Openbare scholen voor I. o. en u. I. o. Jaarwedden en wedden der onderwijzers f 134.798.72 Instandhouden van schoolgebouwen enz. 3.507.13 Huur van schoolgebouwen e.d. 576.28 Aanschaffing van schoolmeubelen 411.63 Onderhoud van schoolmeubelen 2.108.72 Schoolboeken, leermiddelen en school- behoeften 5.512 74 Verlichting, verwarming en schoonhouden der schoolgebouwen 9.197.33 Schoolbibliotheken 259 65 Oudercommissiën 41 47 Rente, aflossingen en annuïteiten wegens geldleeningen aangegaan ten behoeve van het o.l.o. 13 555 57 Kosten van pensionneering 13.701.33 verzekering tegen brandschade 107.— Fransche cursussen 1.699.70 Overige uitgaven 38.40 Bijdragen aan andere gemeenten 50. Totaal f 185.565.67 111 Bijzondere scholen voor l. o. en u. I. o. Rente over waarborgsommen f 1.503.03 Vergoeding aan schoolbesturen krachtens art. 100 17.288.35 Alsvoren krachtens art. 101 15.793. Alsvoren krachtens art. 205 6.315.66 Uitkeering aan andere gemeenten ingev. de artt. 86, 104 en 205 754.04 Rente, aflossingen en annuïteiten van geld leeningen ten behoeve van het bijz. 1. o. aangegaan 9.161.62 Kosten van inrichting e. d. van eenige bijzondere scholen 1.760 Totaal f 52.575.70 Plaatselijk schooltoezicht en commissie tot wering van schoolverzuim f 580.- De ontvangsten bedroegen Openbare scholen voor l. o. en u. I. o. Schoolgelden f 13.034.54 Vergoeding art. 56 113.260. Verhaal pensioensbijdragen 12.681.29 Vergoeding voor het gebruik van school lokalen m 1.112.20 Bijdragen andere gemeenten 1.440. Totaal f 141.528.03 Bijzondere scholen voor l. o. en u. I. o. Schoolgelden f 9.653.55 Rente uit waarborgsommen 914.96 TotaafT 10.568.51

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 57