106 Klasse. Vol wassenen. Kinderen. Alleenst. Personen boven 60 jaar. 3 B 4549 2834 363 335 3 A 721 262 159 78 Aan contributies werd f 29.867.98 ontvangen. Het tekort dezer instelling, waarin de gemeente eveneens voorziet, bedroeg over 1935 f 45.614.01. De garantie, welke reeds tegen 1 Juli 1935 was op gezegd, werd verlengd tot 1 September 1935 en ver volgens nog tot 1 Maart 1936. Zutphensche Wijkverpleging, Door de zusters werden in de stad afgelegd 5959 bezoeken in 416 gezinnen. In het wijkhuis werd iederen werkdag van 13 uur polikliniek gehouden. 146 patiënten werden geholpen, die gezamelijk 2425 maal behandeld werden. 3 baden, hoofdzakelijk aan ziekelijke kinderen, werden gegeven. 161 maal werd assistentie verleend bij transport van zieken en 54 maal de laatste hulp aan overledenen. Onvermogenden van alle gezindten worden geheel kosteloos behandeld anderen volgens tarief. 107 HOOFDSTUK XIV. VOLKSONTWIKKELING EN OPVOEDING. Gebouwen, bestemd voor openbaar onderwijs. De belangrijkste aan de schoolgebouwen verrichte werkzaamheden zijn de volgende in school E zijn de lichtkappen in de gang geverfd in school F zijn twee nieuwe urinoirs met water spoeling geplaatst, terwijl één lokaal van school C aan school F is toegevoegd in school G zijn de gevels langs de binnenplaats geverfd in school H is in één der lokalen een nieuwe vloer gelegd en zijn een lokaal en enkele privaten geverfd in school Hoven zijn de gang en W.C. inrichtingen geverfd in de handelsschool werd een nieuwe vloer in een der bovenlokalen gemaakt en de gootlijst zijde Oude- wand geverfd in school D en de h. b. school werden rijwielrekken aangebracht, ieder voor 25 rijwielen in de bewaarschool Paardenwal werden in twee lo kalen schotten aangebracht en de kapstokken met eenige uitgebreid. Voor diverse onderwijsinrichtingen werden 244 banken met de daarbij behoorende meubelen en voor de be waarschool Leeuweriklaan een aantal tafeltjes en stoeltjes geverfd. Voorbereidend lager onderwijs. Hiervoor verwijzen wij naar het hierachter als bijlage G opgenomen verslag omtrent den toestand der gesub sidieerde bewaarscholen in deze gemeente.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 55