104 vervangen. De bestrating werd om verschillende ge bouwen gedeelcelijk vernieuwd. Overigens werden de gebouwen zoo goed mogelijk onderhouden en de noodige herstellingen en verfwerken uitgevoerd en verbeteringen aangebracht. Boerenerven en landerijen. De gebouwen en landerijen werden goed onderhouden. De boerenerven „Lentink" en „Baltink" werden verbouwd, terwijl bij het erve ,,'t Laar" te Almen een mestbergplaats met gierkelder werd gemaakt. Op het erve „Hilverdink" te Vorden werd een zuig- en pers pomp geplaatst en een steenen vloer voor spoelplaats aangelegd. Geneeskundige dienst bij armen, verpleegd in hunne woningen. Deze dienst werd in 1935 waargenomen door de ge- neesheerenE. Tielenius Kruythoff en dr E. J. W. Holleman. De bezoldiging bedroeg f 900 en f 1000 per jaar. Bovendien zijn er nog twee gemeente-geneesheeren voor den heel- en verloskundigen dienst waarvan de een belast is met dien dienst in de stad en de andere met dien in het ziekenhuis. Gemeente-arts belast met den heel- en verloskundigen dienst in het ziekenhuis is de heer H. Jonker, op een jaarwedde van £1000; hij wordt bijgestaan door een medicus-narcotiseur, die van de gemeente voor iedere narcose een vergoeding van f 5 ontvangt. De arts belast met dien dienst buiten het ziekenhuis was de heer J. L. Siemens op een jaarwedde van 900. Aan den heer Siemens werd op diens verzoek met 105 ingang van 1 April 1935 eervol ontslag verleend. In afwachting van de benoeming van een controleerend geneesheer werd voorloopig niet in de vacature voorzien. De heer J. L. Siemens was tevens belast met het verrichten van de doodschouw, waarvoor hij een be looning genoot van f 100 per jaar. Als plaatsvervanger van den heer J. L. Siemens werd aangewezen de heer dr E. J. W. Holleman. Verder zijn er 2 gemeente-vroedvrouwen, die een bezoldiging genieten van f 1000 per jaar, telkens na 2 dienstjaren te verhoogen met f 75 tot een maximum van f 1300. Stedelijk Ziekenfonds en Ziekenhuisverplegingsfonds. Door het alhier bestaand Stedelijk Ziekenfonds zijn de minvermogenden in staat gesteld, tegen een zeer geringe wekelijksche contributie, geneeskundige hulp en medicijnen te verkrijgen. Het ledental bedroeg op 31 December 1935 116 volwassenen en 87 kinderen. Aan contributies werd een bedrag van f 114.22 ontvangen. De gemeente voorziet in het tekort dezer instelling. Over 1935 beliep dit f 2255.23 tegen f 2098.31 in 1934. Op 2 October 1931 werd het ziekenhuisverplegings fonds opgericht, waarvan ieder ingezetene, wiens in komen niet boven een bepaald bedrag stijgt, lid kan worden. Het aantal leden bedroeg op 31 December 1935 9301 als volgt over de verschillende klassen verdeeld

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 54