102 vrouwen vertrekken, terwijl 12 mannen en 11 vrouwen zijn overleden. Einde 1935 waren alzoo aanwezig 251 mannen en 240 vrouwen, totaal 491 patiënten. Het percentage der hersteld en genoegzaam hersteld ontslagenen op het aantal opgenomenen bedroeg 58.49, dat der overledenen op het aantal verpleegden ongeveer 4.68. Ingevolge art. 38 van het reglement werden op 31 December 1935 op last van het gemeentebestuur verpleegd 27 mannen en 27 vrouwen, samen 54 patiënten. Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen ,,het Groot Graffel te Warnsveld. Op 1 Januari 1935 werden verpleegd 209 mannen en 234 vrouwen. Gedurende 1935 werden opgenomen 17 mannen en 19 vrouwen. Als hersteld, verbeterd of wegens over plaatsing naar andere inrichtingen konden vertrekken 18 mannen en 17 vrouwen, terwijl 11 mannen en 13 vrouwen overleden. Einde 1935 bedroeg alzoo het aantal verpleegde mannen 197 en het aantal verpleegde vrouwen 223 tezamen 420 patiënten. Het percentage der hersteld en genoegzaam hersteld ontslagenen op het aantal opgenomenen bedroeg 80.95 dat der overledenen op het aantal verpleegden ongeveer 5.65. Ingevolge art. 38 van het reglement werden op 31 ecember 1935 op last van het gemeentebestuur ver pleegd 11 mannen en 16 vrouwen, samen 27 patiënten. Bestuur. In het bestuur kwam geen verandering, 103 Ambtenaren en personeel. Op 31 December 1935 bestond het verplegend per soneel in het stadsgezicht in de mannenafdeeling uit 1 hoofdverpleger, 2 eerste verplegers en 46 verplegers. In de vrouwenafdeeling uit1 hoofdverpleegster, 3 eerste verpleegsters en 49 verpleegsters. In het buitengesticht bestond het verplegend per soneel op 31 December 1935 uit: 3 hoofdverpleegsters, 3 eerste verpleegsters, 2 eerste verplegers, 48 verpleeg sters, 25 verplegers en 3 waarnemende hoofdverpleeg sters. Gebouwen. In verband met de verbetering en uitbreiding van het ziekenhuis, waarmede men in het voorjaar van 1936 hoopt gereed te komen, werden aan de gebouwen slechts de hoogst noodzakelijke onderhoudswerken ver richt. Een deel van het verplegend personeel bleef nog tijdelijk gehuisvest in een woning aan het Stationsplein. Op 12 Juni 1935 werd de nieuwe vleugel van het ziekenhuis officieel geopend. Aan het binnengesticht werden geen verbouwingen van eenigen omvang uitgevoerd. In een ziekenzaal van de mannenafdeeling werd een plafond aangebracht, terwijl het hoofdriool van de vrouwenafdeeling en het paviljoen met de daarop aansluitende spruiten, evenals de bestrating in de waranda van het paviljoen, geheel vernieuwd werd. De balklaag van het kerkgebouw werd met een onderslagbalk versterkt. Bijzondere werkzaamheden aan het buitengesticht kwamen niet voor. In drie slaapzalen van het paviljoen „Ruimzicht" werden negen vaste waschtafelsdoor nieuwe

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 53