100 Hulpbank. Het ter leen verstrekte bedrag in 1935 is f 10915 tegen f 9630 in 1934. De terugbetalingen hadden vrij geregeld plaats. De aanvragen geschiedden ook ditmaal hetzij voor het bedrijf, hetzij voor de huishouding. Een opgave van het bedrag waarin de verschillende leeningen in 1935 waren verdeeld volgt hieronder. 10 personen van f 25 of meer doch minder dan f 100 100 500 9 500 1000 2 1000 Hulpkas voor minvermogende Israëlieten. Nadeelig saldo op 1 Januari 1935 f 1349 25 Voorschotten in 1935 f 1349 25 Terug ontvangen in 1935 Nadeelig saldo op 1 Januari 1936 f 1349 25 Ziekenhuizen en krankzinnigengestichten. Aan het door provisoren van het Oude en Nieuwe Oasthuis ingediend verslag over 1935 wordt het vol gende ontleend. Ziekenhuis. Behalve de directrice bestond het verplegend per soneel uit 6 eerste verpleegsters, 1 barakverpleegster, 2 verpleegsters en 2 uitwonende verplegers. Aan het hoofd der huishouding stond één huishoudster. 101 In het ziekenhuis, inbegrepen het lazareth, werden gedurende 1935 557 mannen en 634 vrouwen ver pleegd, totaal 1191 patiënten met 33425 verpleegdagen. Er werden geen patiënten ingevolge art. 20 van het reglement der stichting opgenomen. Deze patiënten worden verpleegd ten laste van het Ziekenhuisverplegingsfonds. In totaal werden voor rekening van dit fonds 490 patiënten verpleegd met 19274 verpleegdagen. 524 patiënten waren buiten de gemeente woonachtig. 476 mannen en 533 vrouwen verlieten de inrichting. 39 mannen en 55 vrouwen overleden, zoodat bij den aanvang van 1936 het aantal patiënten 42 mannen en 46 vrouwen was. In het lazareth werden 61 zieken verpleegd, gedurende 2060 verpleegdagen. Poliklinisch werden 1196 personen behandeld. Met het diathermie-apparaat werden 22 personen behandeld. Met de ziekenauto werden 242 ritten gemaakt, waarvan 161 binnen en 81 buiten de gemeente Zutphen. Het totaal aantal afgelegde kilometers bedroeg 4062. In zijn vergadering van 9 December 1935 besloot Uw College het reglement der stichting zoodanig te wijzigen, dat aan de patiënten vrije artsenkeuze wordt gewaarborgd. (Open ziekenhuis). Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen te Zutphen. Op 1 Januari 1935 werden 250 mannen en 243 vrouwen verpleegd. Opgenomen werden 31 mannen en 25 vrouwen als hersteld, verbeterd of overgeplaatst naar andere inrichtingen konden 18 mannen en 17

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 52