98 De ontvangsten over 1934 waren f 14.829.46 De uitgaven 1934 15.133 06 Nadeelig slot f 308.60 Vermeerderd met het nadeelig slot over het dienst jaar 1933 ad f 736.72 bedraagt het tekort thans f 1045 32 De gemiddelde kosten per kind per dag bedroegen over 1934 ongeveer f 0.59 tegen f 0.555 in het daaraan voorafgaande jaar. Diaconie der Evang. Luth. Gemeente. De financiëele toestand der diaconie was over het jaar 1935 voldoende om in de behoeften der armen te voorzien. De inkomsten bedroeqen f 18 799 7^ De uit9aven 18.417.41 St. Elisabethsvereeniging Over 1935 bedroegen de ontvangsten f 175 en de uitgaven f 153.15, waarvoor kleeding werd verstrekt. Vereeniging Moederlijke Liefdadigheid." De ontvangsten bedroegen f 504.125. de uitgaven f 501.25. 39 kraamvrouwen werden ondersteund. Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo. Gedurende het jaar 1935 werden 34 gezinnen ge regeld bezocht. Door de spijskokerij werd aan armen van verschillende gezindten erwtensoep met vleesch uitgereikt. f 2D6ei2nik3°mSten bedr°egen f 2"585-13 en de uitgaven 99 Afdeeling Zutphen van het Leger des Heils. Door deze afdeeling werden 43 personen één of meermalen ondersteund, terwijl aan stoffelijken steun een bedrag van f 406.62 verstrekt werd. Met Kerst feest ontvingen 84 gezinnen bestaande uit 427 personen een pak met levensmiddelen. 388 kinderen werd een feestje bereid, waarvan er 190 kleedingstukken ontvingen, 18 zieken ontvingen versnaperingen, terwijl 57 door- trekkenden werden geholpen. Vereeniging „Het Schoolkind" In verband met de beperkte geldmiddelen werden aanvankelijk slechts 300 paar klompen verstrekt. Door een onbekenden gever daartoe in staat gesteld konden later nog 100 paar worden gedistribueerd. Vereeniging Dorcas Deze stichting is opgeheven. Chr. vereeniging tot practisch hulpbetoon aan blinden van alle gezindten. Gedurende 1935 werden drie mannelijke en vijf vrou welijke blinden ondersteund, terwijl vier jonge mannen in de werkplaats arbeid vonden. Voorts werd voor vier leerlingen aan onderwijs-inrichtingen schoolgeld betaald. Eenige aanvragen om steun en verhooging van steun moesten wegens gebrek aan de noodige gelden, worden afgewezen. De ontvangsten uit collecten bedroegen f 3.201.46; de opbrengst van 52 gemeenten. De totale ontvangsten bedroegen f 4762.48 en de uitgaven 4348.58 zoodat het voordeelig saldo bedroeg f 413.90

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 51