96 De kinderen bezochten de lagere school G, de vak school voor meisjes en speciale cursussen. Hun gedrag en vorderingen gaven geen reden tot klagen. Het weeshuis heeft ook in dit jaar de gevolgen van den slechten toestand op economisch gebied onder vonden. Ook nu werden vrijwel alle pachten verlaagd, blechts één pachter ging in beroep bij de Kamer voor risispachtzaken, die hem een grootere reductie toekende dan reeds verleend was. Van een en ander droegen de financiën de duidelijke sporen. Diaconie der Ned. Herv. Gemeente. De diaconie meldt, dat over 1935 de ontvangsten bedroegenf 2U49.73!/ en de uitgaven 22 31380'' Bovendien werd aan legaten f 1538.54'ontvangen. PK. Parochiaal Kerkbestuur. De ontvangsten over 1935 bedroegen f 12 161 93 De uit9aven 12.276.83 Diaconie der Ger. Kerk. De ontvangsten over 1935 bedroegen f 4874.03 en de uitgaven f 5398.15. Israëlietisch Armbestuur. Het aantal steunbehoevende gezinnen nam ook in 1935 toe. Waar de gewone inkomsten daalden werden bij de gemeenteleden busjes geplaatst, met de opbrengst waar van het bestuur in staat gesteld werd de rekening 1935 zonder tekort af te sluiten. Voor steun in buitengewone gevallen werd door gemeenteleden een extra gift verleend. 97 Zutphensche Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose. De verkoop van de Emmabloem bracht in 1935, na aftrek der kosten, f 579.07 op. Op 31 Dec. stonden 76 gezinnen onder toezicht. Het aantal afgelegde huisbezoeken bedroeg 655. Er werden 15 patiënten naar sanatoria uitgezonden. De Sarepta-Stichting. Deze stichting staat onder beheer van de diaconie der Ned. Hervormde gemeente te Zutphen. Zij ver schafte in 1935 aan 10 personen vrije woning. De Vereeniging Kindervoeding. In 1935 werd gedurende 53 dagen voedsel verstrekt aan 195 kinderen. De kosten bedroegen ongeveer 12' cent per dag en per kind. De vereeniging tot Verzorging van minderjarigen. Bij het einde van 1935 verpleegde de vereeniging 76 pupillen, waarover zij de voogdij uitoefende. Van de 76 pupillen zijn 65 in gezinsverpleging, 2 in gestichtsverpleging, 8 voorzien in eigen onderhoud en 1 jongen is in militairen dienst. Vereeniging Kinder zorg in de Clasis Zutphen der Ned. Herv. Kerk. Het getal voogdijkinderen waarover de vereeniging hare zorgen uitstrekt bedroeg in 1934 90. Zeven worden verpleegd in gestichten. De overigen zijn in gezinnen geplaatst.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 50