94 Steenderen, groot ruim 3 H.A., waarmede in 1934 was begonnen, werd voltooid. Voorts werden evenals vorige jaren aan bosschen, wegen, waterleidingen enz. de noodige onderhouds werken verricht. Burgerlijk Armbestuur. Hiervoor verwijzen wij naar het hierachter onder de bijlagen opgenomen verslag van het Burgerlijk Armbestuur, (bijlage Q). Burgerweeshuis. In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering.5 Rentmeester-weesvader is G. J. Kobus, die bij het toezicht op de weezen werd bijgestaan door zijn echt- genoote L. D. W. Kobus; het toezicht over de lande rijen en bosschen bleef opgedragen aan J. Walgemoed. De heer G. Fuhri Snethlage werd in de plaats van den arts J. L. Siemens aangewezen voor het verrichten van geneeskundige diensten. Met het onderwijs in de handwerken bleef mej. C. Memelink belast. Twee meisjes werden opgenomen in het St. Gudu- lagesticht te Lochem. Voorts verblijven twee jongens in het St. Nicolaasgesticht te Noord Deurningen, ge meente Denekamp. Het aantal halve weezen, dat ondersteund werd, be droeg 107. Aan den cursus in de nuttige handwerken werd door veel leerlingen deel genomen. Een paar meisjes be zochten de vakschool voor meisjes en eenige jongens de ambachtsschool. De huisvlijtcursus werd druk bezocht. 95 Het gedrag der weezen was goed. De gezondheidstoestand was over het algemeen gun stig enkele kinderen moesten echter onder voortdurend toezicht van de „Vereeniging tot bestrijding der tuber culose" staan. De landerijen en bosschen, evenals de boerderijen en schuren, werden goed onderhouden. Onder toezicht en leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij werd op 12 Augustus 1935 een begin gemaakt met het egaliseeren van het weiland de Haver landen onder Steenderen, groot ongeveer 17 H.A. Met dit werk, waarmede men aan het einde van het jaar nog niet gereed was gekomen, werd aan 60 werkloozen werk verschaft. Over het dienstjaar 1934 waren de gewone ontvangsten grooter dan de uitgaven. De begrooting van den ge wonen dienst over 1935 bedroeg in ontvangst en uit gaaf f 45968.16. Gebroeders Bakker's Weeshuis. In het bestuur kwam geen verandering. Aan den geneesheer der stichting J. L. Siemens, werd op diens verzoek eervol ontslag verleend, terwijl dr E. J. van Lier tot diens opvolger werd benoemd. De heer W. J. de Wilde werd in de plaats van den heer H. Walgemoed, eveneens op eigen verzoek eervol ontslagen, tot opzichter aangesteld. Op 31 December 1935 werden in het weeshuis 5 meisjes verpleegd en buiten het weeshuis 1 jongen en 2 meisjes, totaal 8 kinderen. De gezondheidstoestand der weezen was over het algemeen goed.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 49