92 In den loop van het jaar zijn 19 provenieren over leden, terwijl 14 personen als provenier werden op genomen 1 provenier verliet het gesticht. Bij de begrooting voor 1935 werden geraamd: de gewone ontvangsten op f 73 399 99 de buitengewone ontvangsten op 31.000 Samen f 104.399.99 de gewone uitgaven op f 73,399 99 de buitengewone uitgaven op „31 000 Samen f 104.399.99 In 1934 waren de gewone ontvangsten f 78.465.65 en de gewone uitgaven 86 294 055 gevende een nadeelig saldo van f 7.828H0 De buitengewone ontvangsten van 1934 waren a. batig slot der rekening over 1933 f 108.812.27 b. aflossing van kapitalen 7 qqq c. verkoop van opgaande boomen 326. d. verkoop van onroerende goederen 609.50 e. onvoorziene ontvangsten m 10.210 46 Samen f 126^958.23 terwijl de buitengewone uitgaven over 1934 bestonden uit: a. vestigen van kapitalen f 53.56O b. ontginning en verbetering van landerijen en planten van boomen 13.685.43 c. vernieuwing en verbetering van gebouwen en boerenerven 9.941 83 d. subsidie en uitgaven voor het ver harden van wegen jq e. nadeelig saldo van den gewonen dienst over 1934 7.828.405 Samen 85.085^66^ 93 f 22.000.— 1.000.— 40.50 11.800.— 4.500.- 7.415.99 Samen f 46.756.49 De gebouwen van het gesticht, de verhuurde huizen en de boerenbehuizingen met bijgebouwen, waaraan de noodige reparaties en onderhoudswerken werden verricht, verkeeren in een goeden staat. Het pand in de Bornhovestraat 33 werd met weinig kosten in twee woningen gesplitst. Het door brand vernielde woonhuis van de boeren plaats „Talstra Zathe" nabij Britswerd in Friesland werd weer opgebouwd. De bij verkoop van het perceel Zaadmarkt 97 uit- bedongen keuken en bijkeuken, grenzende aan de ge bouwen van het gesticht, werden ingericht tot lijkenkamer en ontvangkamer, waardoor een paar kamers in het gesticht vrij kwamen. Een zestiental boerenplaatsen en eenige complexen bouw- en weiland onder de gemeenten Warnsveld, Brummen, Voorst en Steenderen werden verpacht, als mede het jacht- en vischrecht van twee boerderijen. Voorts werden verhuurd de bovenwoning van het pand Bernhardsteeg 6, de beide woningen van het perceel Bornhovestraat 33 en het huis Markt 99. Het als werkverschaffing aanleggen en ophoogen tot weiland van een rijswaard in den Emmer onder Gedurende 1935 werd ontvangen a. wegens aflossing van hypotheken b. wegens uitloting van een obligatie c. wegens verkoop van afbraak d. wegens verkoop van onroerend goed e. wegens uitkeering brandassurantie f. wegens subsidie voor grondverbete ringen

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 48