90 1935 uit 12 gehuwden, 10 ongehuwden en 15 weduwen, samen 37 personen. Op 31 December 1935 was het getal bedeelden 198 ieder ontving een wekelijksche preuving van 1. Over 1934 bedroeg en de gewone ontvangsten f 20999.275 uitgaven 19660.985 Batig saldo f 1338.29 de buitengewone ontvangsten f 43433.30 uitgaven f 33223.07 Batig saldo f 10210.23 Op de begrooting voor 1935 zijn de ontvangsten en uitgaven voor den gewonen dienst op f 20127.74 en die voor den buitengewonen dienst op f2000 geraamd. De gebouwen en landerijen gelegen onder de ge meenten Zutphen, Hengelo (G.), Warnsveld, Voorst en Steenderen bevinden zich in goeden staat. De woningen in het hofje die vacant kwamen werden waar dit noodig bleek, geverfd en behangen. Sint Anthony Kleine Broederschap In het bestuur kwam geen verandering. Aan preuvingen werd in het afgeloopen jaar f 1152.75 uitgegeven, voor belasting f 174.25 en voor onkosten f 45.84. Het batig saldo bedroeg op 31 December f 656.54. Sint Anne Broederschap. In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering. 91 In het begin van 1935 werden 52 wekelijksche preuvingen van f 0.60 uitgekeerd. Eind 1935 bedroeg dit aantal 48; in totaal werd f 1534.80 betaald. De rekening over 1935 sluit wat den gewonen dienst betreft in ontvangst met f 1835.86 en in uitgaaf met 1735.05 alzoo met een batig saldo van f 100.81 en wat den buitengewonen dienst betreft in ontvangst met f 2997.72 en in uitgaaf met 2982.25 met een batig saldo dus van f 15.47 Sint Anthony Kleine Broederschap van de Nieuw stad. In 1935 werden aan 19 personen geldpreuvingen uitgekeerd. Uitkeeringen in natura werden niet verstrekt. De ontvangsten bedroegen f 967.70 en de uitgaven822.65 zoodat het batig saldo bedraagt f 145.05 Bornhof. In het bestuur kwam geen verandering. Het aantal provenieren bedroeg op 31 December 1935 179 (98 mannen en 81 vrouwen), waarvan er 94 gehuwd zijn. Deze provenieren zijn te verdeelen in 156 protestanten en 23 roomsch-katholieken, van een ouderdom van 51—60 jaar 61-7065 71-8082 81—9027 boven 90 1

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 47