88 Crisis-comité 5253.50 beschikbaar werd gesteld. Het plaatselijk B-comité kreeg mitsdien de beschikking over f 6650. Dit bedrag werd vastgesteld in verband met het gemiddeld aantal werkloozen over de eerste tien maanden van 1934 (665), terwijl voor elke werklooze f 10 aan het comité werd afgedragen. De uitgaven over 1935 bedroegen f 6435.09. Het batig saldo ad f 214.91 werd naar het dienstjaar 1936 overgebracht. Aan het verslag van het Crisis-comité A, vroeger het Deken- en Kleedingfonds, over 1935 ontleenen wij het volgende: Het A-comité verleent aan kleine zakenlieden, die zich door de tijdsomstandigheden niet meer staande kunnen houden, giften en voorschotten ten einde hen in staat te stellen in hun eigen onderhoud te blijven voorzien. De ontvangsten bedroegen saldo 31 December 1934 341203 bijdrage van het Nationaal Crisis-comité 122.50 terugbetaling van gedane voorschotten 280. Totaal f 3814.53 en de uitgaven giftenf 1303.14 voorschotten360 borgtocht voorschotten655 30 cursussen huishoudelijke voorlichting n 167 10 huur lokaal „Brokkenhuis"n 140 bijdrage kerstpakketten372 97 Totaal 2998.51 Op 31 December was er dus nog een batiq saldo van f 816.02 in kas. 89 Ten behoeve van ondersteunde werkloozen en arm lastigen met gezinnen van vier of meer kinderen werd wederom 200 gram onvermengde margarine per persoon en per week beschikbaar gesteld tegen een vergoeding van 11 cent per half pond. In totaal werd 6010 K.G. verstrekt (vorig jaar 5185 K.G.) Naast de distributie van rundvleesch, in bussen van 1 K.G., onder de werkloozen en andere behoeftigen, werd een aanvang gemaakt met het beschikbaar stellen van gehakt. De gemeente betaalt aan de crisis-rundvee centrale voor het vleesch 20 cent en voor het gehakt 30 cent per K.G., terwijl aan de bij deze distributie ingeschakelde slagers respectievelijk 21 en 31 cent in rekening wordt gebracht. De slagers verkoopen de bussen aan de daarvoor in aanmerking komende onder steunden, tegen inlevering van bonnen, voor 25 en 35 cent. Over het afgeloopen jaar bedroeg de omzet 21312 K.G. vleesch en 6492 K.G. gehakt. Instellingen van weldadigheid. Over de onderscheidene instellingen deelen wij het navolgende mede St. Anthony Groote Broederschap. In de plaats van den heer S. J. Meijjes, die wegens vertrek uit het bestuur trad, werd de heer dr E. C. C. van Lennep tot voorzitter benoemd, terwijl de heer mr J. H. C. M. van der Kun tot bestuurslid her benoemd werd. In de opengevallen plaats in het be stuur werd voorzien door de benoeming van den heer mr W. F. Tromp Meesters. De bevolking van het Ruitershofje bestond einde

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 46