86 verbetering van gronden bij de Polbeek. De laatste twee objecten waren aan het einde van het jaar nog niet gereed. Rijks object: verbetering Eefdesche en Harfsensche beek. Dit werk was reeds in het voorjaar voltooid. Alle voormelde werken werden uitgevoerd onder toezicht van de Nederlandsche Heidemaatschappij. Voor het overzicht der uitgaven verwijzen wij naar hetgeen in dit hoofdstuk onder het hoofd „Werkloos heid vermeld is en voor verdere bizonderheden naar het onder de bijlagen opgenomen verslag van het bur gerlijk armbestuur (bijlage Q). Werkverschaffing aan jeugdige werkloozen vond in 1935 niet plaats. Wel verleende Uw College in zijn vergadering van 11 Maart 1935 een crediet voor het doen bouwen van een boerderij op het Werksche veld, doch hiermede kon geen aanvang meer worden gemaakt daar de Minister eerst bij schrijven van 30 October 1935 een rijksbijdrage toezegde; toen was het reeds te ver in den winter, om nog te beginnen. Arbeidswet 1919. Omtrent de Arbeidswet 1919 kan het volgende worden vermeld Het totaal der op 31 December 1935 in omloop zijnde geldige arbeidskaarten bedroeg voor jongens 257, voor meisjes 175 en voor gehuwde vrouwen 8, totaal 440 naar den leeftijd verdeeld als volgt 87 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar Jongens 40 60 79 78 Meisjes 19 53 44 59 Door de politie werd geregeld toezicht gehouden op de fabrieken en werkplaatsen. Ter zake van overtreding der Arbeidswet werden 20 processen-verbaal opgemaakt. W inkelsluiting. Er is geen gebruik gemaakt van de in de Winkel sluitingswet toegekende bevoegdheden tot afwijking van de in de wet gestelde algemeene regelen. HOOFDSTUK XIII. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Crisismaatregelen. Het in deze gemeente ingesteld Crisis-comité, belast met den zoogenaamden crisissteun B, heeft aan daar voor in aanmerking komende gezinnen van werkloozen, die door de heerschende slechte economische omstan digheden het ergst getroffen zijn, wederom kleeding, schoeisel, beddegoed, e. d. verstrekt. In Uwe vergadering van 8 April 1935 werd besloten voor 1935 aan het plaatselijk B-comité een crediet van f 1396 50 te verleenen, terwijl door het Nationaal

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 45