84 HOOFDSTUK XII. ARBEID. W erkloosheid. De werkloosheid bleef in het afgeloopen jaar nog steeds stijgen. Het aantal werkloozen zoowel als de aan hen uitgekeerde bedragen vermeerderden. In den volgenden staat wordt een overzicht gegeven van de werkloosheidslasten sinds 1932. In 1935 werd de rijksbijdrage voor het eerst ten laste van het ingestelde Werkloosheidssubsidiefonds gebracht. Dit fonds wordt gevoed met een deel van de belastingopbrengst der gemeenten en een bijdrage van het Rijk. Bij de beschouwing van het over 1935 bij voorgaande jaren vergeleken gunstig bedrag der netto ten laste van de gemeente gebleven uitgaven, dient men dan ook niet te vergeten dat de gemeente 85 daarnaast een belangrijke som aan inkomsten moet derven, welke voor 1935 thans op f 141.959 geraamd wordtde juiste cijfers zijn op het oogenblik, dat wij dit schrijven, nog niet bekend. Konden wij in het verslag over 1934 melden dat de belangstelling bij de jeugdige werkloozen voor de ont wikkelingscursussen aan het einde van het jaar toe nemende was, thans moeten wij helaas constateeren, dat deze opleving slechts van tijdelijken aard is ge weest. De eerste zes maanden konden nog enkele cur sussen worden gegeven, doch daarna was de belang stelling zoo gering, dat deze moesten worden stopgezet. De kosten bedroegen voor ontwikkeling en ont spanning gezamenlijk f 210.47, waarin door het Rijk f 135.75 wordt bijgedragen. Voor het overige verwijzen wij naar het hierachter onder de bijlagen opgenomen verslag van den gemeen telijken dienst der werkloosheidsverzekering en arbeids bemiddeling, tevens districtsarbeidsbeurs (bijlage U). W erkverschaffing. In den loop van dit jaar zijn de volgende werk- objecten in werkverschaffing geheel of gedeeltelijk uit gevoerd. Gemeentelijke objecten egalisatie van de Kijfsdijken terreinophooging in den Marsch bij het Twenthe- kanaal verbetering van gronden bij het fort „de Pol" verbetering van gronden aan den Deventerweg en den Emmerikschen weg egalisatie van de Sprabanen 1932 II 1933 1934 I 1935 Ongesubsidieerde steun f 149.881.45 f 47.363.48 f 7.618.11 f 4.468.59 Gesubsidiëerde steun 21.526.83 26.361.08 f 52.153.22 Werkverschaffingsloon 73.976 11 1 206.454.55 196.673.22 210.035.23 Totaal f 223.857.56.' f 275.344.861 f 230.652.41 f 266.657.04 Rijksbijdrage 44.385.65 139.068.67 88.656.13 169.111.55 Netto ten laste van de gemeente f 179.471.91 f 136.276.19 f 141.996.28j f 97.545.49

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 44