78 De huur per H.A. bedroeg f 70 f 230 voor bouwland (klei), f 50 f 200 voor (zand), f 60 f 110 voor weiland (klei), f 60 f 105 voor (zand). Rundvee. De toestand van den rundveestapel was dit jaar vrij goed. Er kwamen 2 gevallen van mond- en klauwzeer en 1 van miltvuur voor. Uitgestrektheid der gronden. 79 Marktwezen. 14832 stuks Opgaaf van ter markt aangevoerde hoeveelheden. Kalf en melkkoeien Magere ossen, stieren en guste koeien Vette ossen en koeien Pinken Vette kalveren Nuchtere kalveren Graskalveren Schapen Biggen Eieren Boter Stamboonen Aardappelen Appelen Peren Kool Honing 6472 616 2960 735 6784 1033000 16 K.G. 245 H.L. 1346 2210 1171 124500 stuks 2430 K.G. Productie en distributie van gas en electriciteit. Hiervoor verwijzen wij naar de hierachter opgenomen verslagen van de gemeentelijke gasfabriek en het ge meentelijk electriciteitsbedrijf (Letters L en M). Scheepvaart langs de rivieren, kanalen en vaarten. Wij geven hiervan een overzicht door de navolgende staten. Bouwland Blijvend grasland (wei- en hooiland) Tuinen, met inbegrip van boomgaarden voor eigen gebruik Warmoezerijen voor den handel Oppervlakte, gebruikt voor den ooftteelt voor den handel (bessen, boomgaarden, druiven, Boomkweekerijen Bloemkweekerijen H.A. 11.90 25.60 3 10 0.70 3.95 H.A. 245.— 572.— Totaal tuingrond 45.25 Eiken hakhout Ander hakhout Opgaand loofhout Griend-, twijg- of rijswaardenhout 0.25 0.90 20 2.85 Totaal bosch 6.20 Dijken en bermen Riet- en biezenland Kwelders, schorren, aanwassen en slikken Vergraven grond, moeras, strand en water Veld- en spoorwegen Onbelastbare eigendommen Erven van gebouwen en lustplaatsen 4.95 12.80 9.50 21.21 42.75 110.00 82.23 Totaal 1151.99

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 41