74 176.466 ton termac-materiaal no. I a f 6.69 per ton 125.267 no. II a f 5.68 per ton 10-749 no. Ill a 15.43 per ton 19977 K.G. wegenteer a f 3.70 per 100 K.G. Door de N.V. v.h. Kremer en Zn. te Gro ningen werd een nieuwe teerketel geleverd. Alle daarvoor in aanmerking komende wegen werden geteerd totale oppervlakte rond 44500 M2. De kosten van dit teerwerk met inbegrip van reparatie bedroegen ~b f 0.074 per M2. De parallelwegen ter weerszijden van den Deventerweg, een gedeelte van den Graaf Ottosingel en een gedeelte van den Marschweg, tot een gezamentlijke oppervlakte van 1909 M~. zijn van een termaclaag voorzien. In de lijst van puin- en sintelwegen in onderhoud bij den dienst der landerijen kwam geen verandering. De wegen werden goed onderhouden met geklopte puin van de werkverschaffing en sintels van de gas fabriek. Verwerkt werden ongeveer 98 M3. klinkerpuin en 227 M3. sintels van de gasfabriek. Onderhoud beplantingen en doornenhagen. De iepenbeplanting langs den Helbergerweg vertoonde nog steeds verschijnselen van de iepenziekte. Een zestien tal doodzieke boomen werden opgeruimd en door populieren vervangen. De populieren in de Kijfsdijken, Oortjes, Moesmate, Tichelkuilen en op den Marsch werden gesnoeid en van de andere boomen werd het waterlot verwijderd. De doornenhagen, staande langs de Beugelwaard, op den Marsch, den Overmarsch en het Helbergen werden uitgehakt en ingebonden. Het uitgehakte hout werd verbrand. 75 V erkeersongevallen. Het aantal verkeersongevallen op den openbaren weg bedroeg in het afgeloopen jaar 92. Bij 32 er van werden 32 personen gekwetst, terwijl er 2 ongevallen met doodelijken afloop plaats vonden. Materiëele schade ontstond bij 61 verkeersongevallen. De bovengenoemde 92 ongevallen hadden plaats ten gevolge van 1. fouten van bestuurders van vervoermiddelen 57 2. fouten van voetgangers 7 3. gebreken aan vervoermiddelen 7 4. den toestand van den weg, slippen, door glijden e. d. 4 5. vee 2 6. andere oorzaken .12 7. onbekende oorzaken 3 Spoor- en Tramwegen. De regeling der spoorwegdiensten voldoet aan billijke eischen. Langs de spoorlijn aan de Havenstraat werden in 1935 vervoerd beladen heengebracht Ned. Spoorwegen 804 wagons teruggebracht 451 De directie der tramwegmaatschappij Zutphen Emmerik deelde ons het volgende mede betreffende den dienst over 1935. Vervoerde reizigers (gedeeltelijk met autobussen) 189174 Opbrengst personenvervoer f 49170.05 goederenvervoer 64034.99 bagage 389.40 diversen 14946.98 Totaal f 128541.42 aantal

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 39