72 met oude tegels3062 M2. keien 4134 klinkers7067 trottoirbanden 672 M'. De kosten van deze bestratingen werden, voorzoover de werken genoemd onder 1 t/m 17 betreft, bestreden uit de in de begrooting voor 1935 toegestane gelden, die van de overige werken uit bijzondere daarvoor verleende credieten. Al deze bestratingswerken werden in eigen beheer uitgevoerd. De benoodigde keien werden na gehouden inschrij vingen gekocht van de N.V. Bouw- en Wegenmateriaal te Rotterdam voor de navolgende prijzen Zweedsche granietkeien a f 89 per duizend. Zweedsche graniet verbandkeien a f 133.50 per duizend. De benoodigde straatklinkers werden gekocht van de fa C. Verkerk te Voorst voor f 17.70 per duizend. Van de N.V. Vlamovenstraatklinker te Zeist werd bovendien een partijtje klinkerkeien gekocht voor f 31.50 per duizend en een partij vlamovics voor f 59 per duizend. Dit laatste materiaal was bestemd voor be strating van den Boompjeswal, welk werk echter niet meer in 1935 kon worden uitgevoerd. Voorts werden geleverd door de firma Wed. Wesselink te Zutphen een hoeveelheid trottoirband a f 0.70 en f 0.84 per M1., trottoirtegels a f 0.75 per M2. en inritsteenen a f2.15 per M2. door de fa A. H. Rees ink en Zn te Zutphen een hoeveelheid trottoirtegels a f 0.755 per M2. In verband met de vernieuwing van de bestrating in de Pelikaanstraat is de rioleering in deze straat 73 nagezien en voor zoover noodig hersteld. De straat- kolken zijn verplaatst, terwijl eenige nieuwe straatkolken werden bijgeplaatst. Voor den aanleg van de trottoirs langs deze straat zijn de stoepen langs de huizen door de eigenaren aan de gemeente afgestaan. Ten behoeve van nieuw te maken huisaansluitingen werden enkele rioleeringen verlengd en overigens op diverse plaatsen eenige nieuwe straatkolken geplaatst en bestaande kolken vernieuwd. De bestaande rioleeringen werden waar noodig ge ruimd en hersteld. De benoodigde straatsyphons zijn van de N.V. Wess el ink's Betonfabriek alhier betrokken. De benoodigde put- en syphonafdekkingen werden door de ijzergieterij „de Globe" te Tegelen geleverd. Voor verkeersverbetering is het hekwerk om de speelplaats van de voormalige school A in de Van Tilstraat 5 M. achteruit geplaatst. Eveneens voor verkeersverbetering is bij raadsbesluit van 11 Maart 1935 een stuk grond groot I8V2 M2- gekocht voor f 6000 (verbreeding hoek Sprongstraat Beukerstraat). Wegen en voetpaden. Voor onderhoud van de verharde wegen in onder houd bij den dienst van gemeentewerken werden in het verslagjaar de volgende materialen aangekocht: 50 M3. basaltsplit a f 5.35 per M3. 14 grint a 2.75 102 sintels a 0.50 185 zand 0.75 a

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 38