66 Overzicht van de WATERSTANDEN op den IJssel gedurende hef jaar 1935, aan de Rijkspeilschaal te Zufphen waargenomen. 67 De hoogste stand werd waargenomen op 3 Mei 1935 en bedroeg 6.67 M -4- N.A.P. De laagste stand werd waargenomen op 3 October 1935 en bedroeg 2.80 M N.A.P. De Binnengracht werd gedurende 24 dagen afgesloten, in welken tijd de pompinstallatie, staande in den tuin van het gymnasium tot bemaling van de Binnengracht, gedurende 75 uren dienst moest doen. Door de firma Prins van Wijngaarden te Hattem werd in de Zuiderhaven een hoeveelheid grond (15250 M3) weggebaggerd, waaraan f 3828.75 werd besteed, terwijl langs de IJsselkade ook enkele ondiepten werden weggebaggerd. Door J. Jansen is met den beugel uit de Noorder haven 500 M3 zand en slib gebaggerd. De grachten in en om de stad werden naar behooren schoongehouden. Kaden en Loskraan. Het onderhoud van de kaden bepaalde zich tot ver nieuwing van eenige welbalken. De loskraan aan de IJsselkade is buiten gebruik. Onderhoud der kribben. Het onderhoud der kribwerken in beheer bij den dienst van gemeentewerken bepaalde zich tot het doen van kleine herstellingen. De krib- en beslagwerken in onderhoud bij den dienst van landerijen werden nagezien en waar noodig hersteld. Het kribhout werd verkregen van het langs de landerijen groeiende wilgenhout. De kribpalen werden bij slecht weer in de loods door het personeel gemaakt. Het puin werd van afbraken uit de stad verkregen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 35