64 perceel zonder dat hij daartoe genoodzaakt is, de schoor steen verhoogd. In dezelfde maand werd mondeling medegedeeld dat een schoorsteen van het perceel Oudewand no. 24 bouwvallig was en gevaar opleverde voor de passage. Bij inspectie bleek de mededeeling geheel juist te zijn. Aan de aanschrijving om den schoorsteen te herstellen werd door den eigenaar gevolg gegeven. In November werd een schriftelijke klacht ingediend over hinder veroorzaakt door een motor geplaatst in de bakkerij van het perceel Lange Hofstraat 22. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek, dat de hinder niet van ernstigen aard was, doch dat er met weinig kosten maatregelen konden worden getroffen waardoor de hinder vrijwel was op te heffen. Na overleg met den eigenaar van de bakkerij is verbetering aangebracht ten genoege van den klager. Aan de gemeente werd voor het verrichten van diverse werkzaamheden, waaronder beerput- en riool- aansluitingen in den openbaren weg ten laste van derden gemaakt, f2487.80 terugbetaald, terwijl aan recht voor tijdelijk straatgebruik een bedrag van f 677.90 werd geïnd. 65 HOOFDSTUK IX. WATERSTAAT. Waterleidingen, beken, sluizen en stuwen. Waterleidingen en beken. Aan waterleidingen en beken, voor zoover zij bij den dienst van gemeentewerken in onderhoud zijn, zijn geen bizondere werkzaamheden verricht. De Berkel binnen de stad werd zooveel mogelijk gespuid. De lijst van waterleidingen en beken, in onderhoud bij den dienst van landerijen, onderging geen verandering. De waterleidingen en beken werden tweemaal, enkele vaker gesneden, de grootere met de kettingzeis, de kleinere met de gewone zeis. Door de lage rivierstanden konden zij bovendien met de schop flink schoon ge maakt worden. Sluizen en stuwen. De sluizen en stuwen werden met de daarvoor be schikbare gelden zoo goed mogelijk onderhouden. Rivieren, Kanalen, Vaarten, Grachten, Havens en andere werken. De IJsselstanden werden dagelijks opgenomen aan de Rijkspeilschaal aan de IJsselkade en zijn op den vol genden staat vermeld. Bijzonder hooge, zoowel als bij zonder lage waterstanden kwamen dit jaar niet voor. De gemiddelde rivierstand was voor dit jaar 4.36 M. N.A.P. of 2 c.M. boven den middelbaren rivierstand (1921 1930) van 4.34 M. N.A.P.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 34