62 In Februari kwam een schrijven binnen over een brandgevaarlijken schoorsteen in het perceel Lange Hofstraat 1. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek dat zich in den schoorsteen een houten boezembalk bevond Na aanschrijving om deze balk door een ijzeren of steenen constructie te vervangen, is door den eigenaar de noodiqe verbetering aangebracht. In dezelfde maand werd kennis gegeven van de bouwvalligheid van een schoorsteen van het perceel Spiegelstraat no. 23. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek deze schoorsteen in erge mate bouwvallig te zijn. Aan de aanschrijving om de noodige verbetering aan te brengen werd door den eigenaar voldaan. In dezelfde maand kwam een schrijven binnen over lekkage van een dakgoot van het perceel Raadhuissteeg ha. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek de goot voor een groot gedeelte lek te zijn met gevolg dat het van het dak afkomende hemelwater terecht kwam op het plat, van een aangrenzend perceel. De eigenaar heeft na aanschrijving, de goot hersteld. In Maart werd kennis gegeven dat een schoorsteen in et perceel Sprongstraat no. 1 in erge mate defect en daardoor brandgevaarlijk was. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek dit inderdaad het geval te zijn. De eigenaar van het perceel werd aangeschreven om den schoorsteen te herstellen, aan welke aanschrijving gevolg is gegeven. In dezelfde maand kwam een schrijven binnen van enkele bewoners van de Schupstoel behelzende het verzoek om te willen beletten dat aan die straat een perceel voor autogarage zou worden ingericht. Aan 63 adressanten is bericht dat aan hun verzoek niet kon worden voldaan. In April kwam een schrijven binnen dat er in den schoorsteen van het perceel Beekstraat 14 een houten boezembalk aanwezig was, alzoo in strijd met art. 28a van de Bouwverordening. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek dit zoo te zijn. Nadat de beheerder van het perceel was aangeschreven om deze balk door een ijzeren latei, betonbalkje of steenen welfje te ver vangen, is spoedig aan deze aanschrijving gevolg gegeven. In dezelfde maand werd een klacht ingediend over vervuiling van de openbare straat veroorzaakt door een vuilwaterafvoer van het perceel Beekstraat no. 39. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek de klacht gegrond te zijn. De eigenaresse van het perceel is aangeschreven geworden om de afvoer op te ruimen. Aan deze aanschrijving is onmiddellijk gevolg gegeven. In de maand Mei werd mondeling medegedeeld dat een dakgoot van het perceel Barlheze no. 46 in zeer bouwvalligen toestand verkeerde en alzoo gevaar op leverde voor het verkeer. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek de mededeeling geheel juist te zijn. De eigenaresse van het perceel voldeed aan de aan schrijving om de goot te herstellen. In de maand Juni werd een mondelinge klacht inge diend over lekkage in het perceel Sprongstraat no. 1. Bij een ingesteld onderzoek bleek de klacht gegrond te zijn. Na aanschrijving is verbetering aangebracht. In de maand Juli werd een schriftelijke klacht inge diend omtrent hinder van rook van een schoorsteen van het perceel Sprongstraat no. 12. Ofschoon de schoor steen voldeed aan de eischen die de bouwverordening daaraan stelt, heeft de bewoner van vorengenoemd

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 33