60 De kosten hiervan en die van het plaatsen der ver- eischte waarschuwingsborden en kenteekenen worden aan het Rijk gedeclareerd. HOOFDSTUK VIII. VOLKSHUISVESTING. Voorziening in het belang der volkshuisvesting. Het verslag der volkshuisvesting, tot 1933 als bijlage onder letter A opgenomen, wordt niet meer uitgebracht. Bouw- en Woningtoezicht. Gedurende het jaar 1935 werden 206 aanvragen be- andeld voor het bouwen en verbouwen van perceelen, het maken van rioolaansluitingen of het uitvoeren van werken aan den openbaren weg, terwijl 203 vergun ningen werden verleend, waaronder: 4^ 40 voor geheel nieuwbouw 95 93 voor het veranderen, uitbreiden of vernieuwen van gebouwen 4 4 voor aansluiting op het gemeente riool voor afvoer van menage water 33 23 voor aansluiting op het gemeente riool van een overstortleiding van beerputten 33 voor het aanbrengen van zonne schermen, uithangborden, licht bakken en automaten 6 5 voor het bouwen van schuren e.d. 61 1 1 voor het plaatsen van schuttin gen e. d. 5 5 voor het plaatsen van erfafschei- dingen. De hieronder genoemde verzoeken om bouwvergun ning zijn om de daarbij genoemde redenen afgewezen het maken van een tuinhuisje aan den Warnsveld- scheweg (strijdig met de welstandsbepaling) het maken van een balcon over de openbare straat aan de Brugstraat (strijdig met de welstandsbepaling) het wijzigen van een uitbouw aan een winkelhuis in de Waterstraat (strijdig met de welstandsbepaling). Er werden 28 bewoonbaarverklaringen afgegeven voltooid zijn 81 woningen. Einde 1935 waren nog in aanbouw 51 nieuwe wo ningen, terwijl met 22 woningen waarvoor vergunning werd verleend nog geen aanvang was gemaakt. Door verbouwing zijn 11 woningen ontstaan en zijn er 5 vervallen. Er werden 30 hinderwetaanvragen behandeld en 29 vergunningen verleend. 3 drankwetaanvragen werden behandeld, waarop 2 vergunningen zijn verleend. In het verslagjaar werden de volgende klachten behandeld In Januari kwam een schrijven binnen over een brand gevaarlijken schoorsteen in het perceel Polsbroek 102. Bij een plaatselijk ingesteld onderzoek bleek dat zich in den schoorsteen een houten boezembalk bevond. Nadat de eigenaar van het perceel was aangeschreven om deze balk door een ijzeren of steenen constructie te vervangen, is spoedig aan deze aanschrijving gevolg gegeven. Aanvragen. Vergunningen. Aanvragen. Vergunningen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 32