58 De verschillende diensten vorderden het na te noemen aantal werkuren van het personeel Droog vuilophaaldienst Veegdienst Tonnenophaaldienst Putschepdienst Ophalen slachtafval Straatsproeien Onderhoud mestplaats enz. Onderhoud materiaal en gereedschappen Onderhoud paarden Mestbereiding en aflevering Particulier werk Verlof, ziekte, ongeval enz. Totaal 18440 uren 19512 19850 3596 438 130 6431 6420 2678 2900 1463 8940 90798 uren Verplaatsing mestplaats. De betonduiker in den aan te leggen weg naar den Zwartinkhorst kwam op het grondwerk na in het voor jaar gereed. Geleidelijk werd ook het grondwerk afgewerkt waardoor het doortrekken van den nieuwen weg mogelijk werd. Thans is de weg bijna tot aan den duiker afgestort, over een lengte van 140M meteen kruinbreedte van 15 M. Per week neemt de weg ruim één meter in lengte toe. Zooveel mogelijk werden de taluds direct met grond bekleed om hinderlijke lucht te vermijden. Stortplaatsen. In Juni moest met het storten van vuil aan den Em- merikschen weg worden opgehouden tengevolge van een in het stortvuil ontstane brand. Aan het eind van 59 het jaar was de brand nog niet geheel geëindigd. Het terrein werd goed afgezet en ook als particuliere stort plaats verboden. Half December werd buiten het bran dende gedeelte weer een gedeelte van het huisvuil gestort. Bij raadsbesluit van 17 Juni 1935 werd een bedrag van f 1500 toegestaan voor het in orde maken van een stortplaats in de Hoven. Het huisvuil en de put- modder uit de Hoven die steeds naar den Buitensingel moeten worden gebracht zullen na het gereed komen van de nieuwe stortplaats daar gestort worden. In 1936 zal hiermede een aanvang worden gemaakt. Voor het afzetten van het terrein en het maken van een toegangs weg is reeds zorg gedragen. Overzicht van uitgaven en inkomsten van den reini gingsdienst gedurende de laatste 5 jaren en van de kosten per hoofd volgens het aantal inwoners. Besmettelijke veeziekten. In het afgeloopen jaar zijn geen gevallen van be smettelijke veeziekte voorgekomen. De noodige ontsmettingen worden alle door het personeel van den dienst van gemeentewerken verricht. Uitgaven. Bedrag der Aantal Kosten Jaar. Inkomsten. in per Gewoon. Buiten kosten. woners. hoofd gewoon. 1931 f 89829 f f 15036 f 74793 19996 f 3 74 1932 86801 1575 13277 75099 20340 3 69 1933 85532 4140 12408 77264 20498 3 77 1934 85860 11655 74205 20652 3 59 1935 74629 4368 9416 69581 20774 3]35

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 31