56 Overzicht van het aantal M3. aangevoerd vuil over de laatste vijf jaren. Tonnenstelsel. Het aantal geplaatste tonnen bedroeg aan het einde van het verslagjaar 2137 (in 1934, 2180). Hiervan wer den 1637 tonnen éénmaal (in 1934, 1658), 490 tonnen tweemaal (in 1934, 509) en 10 tonnen driemaal (in 1934, 13) per week gewisseld, zoodat per week 2647 en per jaar 137644 wisselingen plaats vonden, (in 1934 per week 2715 en per jaar 141180). Aan vergoedingen voor het gebruik en het verwis selen van privaattonnen werd een bedrag van f 3502.75 ontvangen. De tonnenophaaldienst vorderde 19850 uren van de werklieden en 7418 uren van de paarden. Ledigen van beerputten. Gedurende het verslagjaar werden 197 beerputten geledigd. De baten uit dezen dienst voortvloeiende hebben f 1765.40 bedrag en. Overzicht van uitgezette tonnen en geledigde beer putten gedurende de laatste vijf jaren. 57 Openbare privaten en urinoirs. Dagelijks, ook op Zon- en feestdagen werden 12 openbare urinoirs en 3 privaten schoongemaakt. Dienst op de mestplaats. De bereiding van compost werd naar behoefte en in verband met beschikbaar personeel voortgezet. Het aangevoerde blad werd met beer en slachtafval tot een afzonderlijken hoop verwerkt en zal hoofdza kelijk door afd. plantsoenen gebruikt worden voor bemesting. De rest zal verkocht worden. In de gaskist werden 136 honden en 92 katten afgemaakt. De totale ontvangsten der meststoffen hebben f 2627 bedragen. Het overtollige beer werd gratis aan den dienst van landerijen afgestaan voor het maken van compost en voor bemesting van weiden. Jaar Huis vuil Tonnen- beer Put- modder Putbeer Veeg- vuil Slacht afval Totaal M3 1931 1932 1933 1934 1935 11434 12604 13032 13780 13006 2700 2700 2400 2400 2400 1794 1710 1654 1844 882 609 610 627 474 626 754 968 1106 1240 832 334 332 390 319 299 17625 18924 19209 20057 18045 Jaar. Geplaatste tonnen. Geledigde beerputten. 1931 2447 194 1932 2335 184 1933 2265 190 1934 2180 148 1935 2137 197 Aard der stoffen. 1933 Bedrag. 1934 Bedrag. 1935 Bedrag. Beer f 2503 f 2472 f 1859 50 Compost 1256 1183 767 50 f 3759 f 3655 f 2627

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 30