54 gedaan worden. Eigenaar werd de heer Beker te Brummen voor de som van f 225. In de plaats daarvan werd voor de som van f 450 de zesjarige merrie Nelly" aangekocht van den heer Boesveld uit Voor stonden, welk paard uitstekend voldoet. 1935 was voor den paardenstand overigens een zeer gelukkig jaar. Zoo noodig werd op drukke dagen en bij ongeschiktheid van paarden van huurbespanningen gebruik gemaakt waarvoor f 246.82 werd uitgegeven. De paarden werden geweid van 8 Mei tot 20 Sep tember. Het paard „Vos" bleef op stal wegens slechte hoeven. Het laat zich aanzien dat dit paard binnenkort verkocht zal moeten worden ook in verband met de onveiligheid op straat (slaan en bijten). Van den dienst der landerijen werd 6.737 H.A. hooi land gepacht voor de som van f741.07. Naar schatting is ongeveer 44000 K.G. hooi gewonnen. Hiervan kan in 1936 nog ruimschoots gevoerd worden. Ten behoeve der paarden werd uitgegeven a. aan voeding, ligging, tuig en geneesmid- delenf 2161.- b. aan verzorging paarden (hoefbeslag, hooien en hulpbespanning) n 2385 77 c. voor bijdrage in het paardenfonds 250. Totaal 4796.77 De kosten hebben voor 3650 dagen bedragen per paard en per dag f 4796.77 3650 -±_ f 1.31. Voor de verschillende diensten werd door de paarden gedurende het volgend aantal uren gewerkt droogvuil-ophaaldienst 10919 uren tonnen-ophaaldienst 74\& Transporteeren 18337 uren 55 Transport 18337 schoonmaken straatputten 2943 werkzaamheden voor particulieren (plants. en begr.pl.) 925 ophalen van veegvuil 792 onderhoud paarden 487 werkzaamheden voor den ontsmettingsdienst 287 ophalen van slachtafval 444 onderhoud mestplaats en terreinen 360 sproeien en spoelen van straten 124 verplaatsing mestplaats 57 Totaal 24756 De kosten van de paarden hebben ruim 18 cent per werkuur bedragen. De navolgende hoeveelheden vuil werden met paar denkracht aangevoerd M3. M3. M3. M3. M3. M3. M3. Maand. Huis Tonnen- Put- Put- Veeg Slacht vuil. beer. modder. beer. vuil. afval. Totaal. Januari 1106 200 78 45 46 25 1500 Februari 1006 200 66 62 42 27 1403 Maart 1130 200 60 150 66 22 1628 April 1148 200 63 38 52 24 1525 Mei 1186 200 69 37 66 26 1584 Juni 1008 200 73 30 60 22 1393 Juli 1034 200 87 12 108 23 1464 Augustus 1026 200 74 59 76 27 1462 September 992 200 81 18 100 23 1414 October 1144 200 92 27 114 29 1606 November 1118 200 73 118 66 25 1600 December 1108 200 66 30 36 26 1466 Totalen 13006 2400 882 626 832 299 18045

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 29