52 Dit jaar werden boomen, die wegens ziekte of andere gebreken verwijderd dienden te worden, gekapt en na inschrijving verkocht. Langs het nieuw aangelegde gedeelte Buitensingel van den Warnsveldschen weg tot de Berkel zijn dubbele witte kastanjes geplant. De fontein op de Houtmarkt werd geverfd. De fonteinen verbruikten 1542 M3. water- voor besproeiing was 431 M3. noodig. Reinigingsdienst. In de vergadering van Uw College van 13 Mei 1935 werd onder no. 5 besloten de dienst van gemeente- reiniging bij dien van gemeentewerken te voegen. Terreinen en gebouwen. De gebouwen werden naar behooren onderhouden De wagenloods langs den nieuw aan te leggen weg verkeert in slechten toestand, hier zal te zijner tijd in voorzien moeten worden. De aanleg van de electrische licht- en krachtleidinq bke™ te°zijntand' Zeer 9°ede verbetering Materiaal. Het rollend materiaal werd naar behooren onder houden en verkeert in goeden staat. De beide groote aschwagens voor den dienst wat inhoud betreft zeer geschikt blijken geladen, vooral bij het storten, voor de paarden vrij zwaar te zijn. De beide benzinemotoren met pompinstallaties voor et ledigen van beerputten, zijn door slijtage vrijwel onbruikbaar geworden. De kosten van ombouw, reparatie 53 en vernieuwing tot één goede, bleken veel te hoog te worden daarom werd overgegaan tot aanschaffing van twee nieuwe installaties resp. van 4 en 6 P.K. gebouwd op handige wagentjes, voorzien van rubberwielen. De installaties werden geleverd door de firma J. Berends van Loenen te Gorssel. Geheel compleet met pomp en wagen hebben deze f 762.50 en f 742.50 gekost, tegen inwisseling van de oude machines. Van de eerst aangekochte machine (4 P.K.) kan reeds gezegd worden dat hij uitstekend voldoet. Hij is gemakkelijk te bedienen door de geringe afmetingen veroorzaakt hij weinig hinder voor het verkeer, wat vooral in nauwe straten van belang is. Benzine- en olieverbruik zijn zeer gering. Voor het gebruik in algemeenen dienst is een trans portrijwiel aangekocht. Privaattonnen behoefden niet te worden aangeschaft. Bespanningen. De dienst beschikt thans over 10 paarden en wel de volgende Het paard Alfred, in 1934 aangekocht, moest wegens totale ongeschiktheid voor dezen dienst van de hand Z Naam. Geslacht. Ouderdom bij aankoop. Aangekocht in Ouder dom. 1 Marie merrie 7 jaar Maart 1929 13 jaar 2 Vos 5 Mei 1928 12 3 Bles ruin 4 Oct. 1928 11 4 Ida merrie 5 Nov. 1929 11 5 Cora 4 Oct. 1930 9 6 Avenir 5 Jan. 1932 8 7 Emma 4 Juni 1931 8 8 Nora 4 Juli 1932 7 9 Elsje 4 Juli 1933 6 10 Nelly 6 April 1935 6

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 28