50 Drinkwatervoorziening. Aanwezig zijn 3 standpijpen op de waterleiding, te weten 1 op het Vischpoortplein. 1 aan de IJsselkade. 1 bij het woonwagenkamp in de Hoven. Overigens wordt verwezen naar het onder de bijlagen opgenomen verslag der waterleiding, (bijlage L). Bad- en Zweminrichtingen. IJsselbad. De kleine zwembak is vernieuwd, terwijl de bassins zijn uitgediept. Graaf-Ottobad. Gedurende den lagen waterstand van de Berkel, als gevolg van het maken van een brug over de Berkel, werd het voor verversching benoodigde water met een motorpomp opgepompt. Het gebruik der baden was in het afgeloopen jaar door ongunstige weersgesteldheid ver beneden het normale. De opening der baden had eerst op 31 Mei 1935 plaats. Het aantal baden genomen in beide inrichtingen te zamen bedroeg in 1928 86642 in 1929 105148 in 1930 103485 in 1931 109416 in 1932 133329 in 1933 107524 in 1934 119479 terwijl dit aantal voor 1935 93972 bedraagt, over beide baden verdeeld als volgt 51 IJsselbad. Zwembaden bij abonnement 18456 Zwembaden tegen betaling van f 0.20 1942 Zwemlessen tegen betaling van f 0.25 55 Zwemlessen bij abonnement 53 Baden tegen afgifte van een kaartje 2259 Kuipbaden tegen betaling van f 0.25 4 Graaf-Ottobad. Zwembaden bij abonnement 23281 Zwembaden tegen afgifte van een kaartje 10414 Zwembaden tegen betaling van f 0.05 19725 Kostelooze baden17610 De baden werden aan verschillende vereenigingen in medegebruik gegeven en wel als volgt aan de Zutphensche Zwem- en Poloclub Neptunus het Graaf-Ottobad 4 maal per week, gedurende ll/2 uur en het IJsselbad 1 maal per week gedurendel1^ uur aan de Zutphensche Zwem- en Poloclub „De Jonge Kampioen het Graaf-Ottobad 3 maal per week ge durende lbo uur; aan de afdeeling Zutphen van den Nederl. Arbeiders Sportbond het Graaf-Ottobad en het IJsselbad 1 maal per week gedurende ll/L> uur; aan de Zutphensche Reddingsbrigade het Graaf- Ottobad gedurende 1 uur per week. Plantsoenen, wandelplaatsen en beplantingen. Met de beschikbare gelden werden de plantsoenen zoo goed mogelijk onderhouden.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 27