48 Overzicht der werkzaamheden. Het aantal aangegeven gevallen van besmettelijke ziekten, die in de wet van 21 Juli 1928, staatsblad 265 worden genoemd, bedroeg roodvonk44 meningitis C.E1 dysenterie1 Totaal 46 gevallen evenals in 1934. In den loop van het jaar hebben de volgende ont smettingen binnen de gemeente plaats gehad. Voor de politie werden eenige malen één of meer cellen, goederen of de brancard ontsmet. Éénmaal werd bij overhuizing van een behoeftig gezin hulp bij het zuiveren van meubilair en goederen verleend. De goederen aan het Brokkenhuis afgestaan werden vóór de uitgifte ontsmet. Deze ontsmettingen en zuiveringen hebben gratis plaats gehad. 49 Koepokinenting. In 1935 werden geen kostelooze koepokinentingen verricht. Eens per kwartaal werd gelegenheid gegeven tot kostelooze vaccinatie. Begraafplaatsen. In deze gemeente bestaan drie begraafplaatsen n.l. een algemeene begraafplaats aan den Warnsveldschen weg een bijzondere begraafplaats voor Roomsch-Katho- lieken aan den Warnsveldschen weg en een bijzondere begraafplaats voor Israëlieten aan den Vierakkerweg. Het volgende getal lijken werd in het afgeloopen jaar op de begraafplaatsen ter aarde besteld a. op de algemeene begraafplaats .210 b. begraafplaats voor Roomsch-Katholieken 31 c. Israëlieten 8 Totaal 249 Het plantsoen en de gebouwen op de algemeene begraafplaats werden naar behooren onderhouden. Ook dit jaar werd weder een aantal graven door de gemeente in onderhoud genomen en wel 9 graven in de 2e klasse en 5 graven in de le klasse, waarvan 10 tegen een betaling van een jaarlijksche vergoeding en 4 tegen betaling ineens. Thans zijn 264 graven bij de gemeente in onderhoud, waarvan 205 graven tegen betaling van een jaarlijksche vergoeding en 59 graven waarvan het onderhoud tegen betaling van een som ineens is overgedragen Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is in ge bruik genomen. Aard der ziekte. Roodvonk Tuberculose Kanker Typhus Dysenterie Meningitis Onbekend Mot Ontsmetting van Woning. Goederen School klasse. Rijtuig. Totaal. Totaal 44 2 2 1 1 1 98 10 159 27 28 38 38 110 2 3 2 2 2 101 10 232

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 26