46 slijten, sociëteit, hotel, slijten (2—10 liter). 13 voor ongesplitsten verkoop (tappen en slijten). 22 tappen. 3 1 1 1 Het wettelijk maximum bedroeg op 1 Mei 1936: 66. Bij Koninklijk besluit d.d. 4 November 1935, no. 39, is het maximum aantal vergunningen voor deze ge meente vastgesteld op 35. Het aantal verloven bedroeg op 1 Mei 1936 a. voor verkoop van zwak-alcoholischen drank in het klein20 b. voor verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank 22 De totale opbrengst van het vergunningsrecht over 19351936 was f 2686.88 en van het verlofsrecht f 550, terwijl voor een hotelvergunning f 10 werd ontvangen. Op de gemeentelijke aanplakborden werden 886 biljetten geplakt. De ontvangsten bedroegen f 977.10 en de uitgaven f 235.66, zoodat aan den ontvanger een bedrag van f 741.44 kon worden afgedragen. De aanplakker ontving een vergoeding van f 235.30. Over 1935 werden 288 paspoorten afgegeven, waar van 241 enkelvoudige, 40 collectieve en 7 kostelooze. 47 HOOFDSTUK VII. OPENBARE GEZONDHEID. Toezicht op de levensmiddelen. Zie hiervoor het onder bijlage X opgenomen verslag van den keuringsdienst in het gebied van Zutphen en dat van het gemeenteslachthuis, onder bijlage R opgenomen. Ontsmettingsdienst. In de vergadering van Uw College van 13 Mei 1935 werd onder no. 5 besloten de ontsmettingsdienst bij den dienst van gemeentewerken te voegen. Gebouwen en materiaal. Gebouwen, toestellen en materialen werden naar be- hooren onderhouden. Het ontsmettingsgebouwtje werd van buiten geverfd. Controle op ontsmettingen. In September is vanwege het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid de ontsmettingsoven op zijn ontsmettend vermogen onderzocht. De uitslag daarvan was niet in alle deelen gunstig, waarschijnlijk tengevolge van een te dichte lading, In November heeft een herhaald onderzoek plaats gehad, waarvan de uitslag veel gunstiger was, doch nog niet geheel ten genoege van den inspecteur van de volksgezondheid. Getracht is om het nog bestaande bezwaar zooveel mogelijk te overwinnen, door ver meerdering van de in den ketel te voeren hoeveelheid formalinedamp.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 25