Bijlage X. 16 afgekeurd: 12.5 kg. roompoeder, 5 potten mayonnaise, 18 blikjes hors-d oeuvres en V, o L. schuimstof. Eieren. De regelmatige controle op vuilschaligheid bleek ook dit jaar een goede uitwerking te hebben. De aangetroffen vuilschalige eieren werden als 2e soort gestempeld. Artikelen, die bij algemeene maatregel van bestuur zijn aangewezen. De onderzochte waschmiddelen voldeden in 't alge meen aan de gestelde eischen. Het in de laatste jaren meer in den handel gebrachte artikel „bleekwater" had echter dikwijls een te laag gehalte aan actief chloor. Onjuiste aanduidingen kwamen verschillende malen voor. Ter correctie zijn 78 schriftelijke waarschuwingen gegeven, zoonoodig aangevuld door onttrekking der partijen aan den handel (120 L. en 18 flesschen). De onderzochte artikelen voor huishoudelijk gebruik bevatten geen schadelijke metalen, doch het gereedschap in gebruik bij de ijsbereiding bleek dikwijls loodhoudend te zijn en werd daarom met toestemming van den eigenaar vernietigd. Diverse monsters. Op verzoek van politie en justitie werden 39 monsters drank op het alcohol-gehalte onderzocht. Op verzoek van het gemeentebestuur van Zutphen Bijlage X. 17 werd het water van het Gemeentelijk Drinkwaterbedrijf iedere week onderzochthet calorisch effect van het lichtgas werd drie maal per week bepaald. De werking van het vloeiveld gelegen te Borculo is op verzoek van het gemeentebestuur aldaar regelmatig gecontroleerd. Op verzoek van de Eiercentrale te Beekbergen, zijn herhaaldelijk monsters advocaat op eidooier-gehalte onderzocht. Buitendien zijn 45 monsters van zeer uiteenloopenden aard door particulieren en 86 door den handelingezonden. De kosten van de onderzoekingen, welke niet in verband stonden met de uitvoering van de Warenwet, werden volgens verordening berekend en aan den dienst vergoed. Bijzondere onderzoekingen. Het onderzoek naar creteria ter beoordeeling van eieren is beëindigd. Dit heeft zich uitgestrekt tot le. het vriespuntsverschil tusschen eidooier en eiwit 2e. de verhouding tusschen hoogte en diameter van de vrijgelegden eidooier. 3e. de phosphaatreactie van het eiwit. De verkregen resultaten en conclusies zijn geheel in overeenstemming met die van B. H. Molanus, in zijn proefschrift „Methoden van onderzoek ten dienste van de kwa liteitsbepaling van eieren". De Directeur van den Keuringsdienst van Waren in het gebied Zutphen, H. W. DE KRUIJFF.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 252