Bijlage X. 14 Honig was verscheidene malen niet als zoodanig aangeduid, terwijl vooral de aanduiding, dat de honig verhit was, meermalen ontbrak. Van de 35 monsters vanillesuiker hadden 7 een te laag vanillinegehalte. Visch en vischwaren. Twee partijen (gezamelijk 1472 stuks) moesten afgekeurd worden, wegens bederf. Het verkoopen van kunstmatig gekleurde koolvisch onder den naam „zeezalm" is ook dit jaar weer eenige malen geconstateerd66 blikjes zijn dientengevolge uit den handel genomen. Vleeschwaren en vleeschextracten. Door aanvulling van het Vleeschwaren-besluit bij Koninklijk Besluit van 25 Maart 1935 zijn nu ook aan de vleeschwaren in blik dezelfde eischen gesteld als aan de andere vleeschwaren wat betreft het watergehalte. eze herziening was wel zeer noodzakelijk, want bij onderzoek van leverpastei en worst in blik bleek ver schillende malen meer dan 40 water te zijn toegevoegd. Het aantal onderzochte monsters was in verband hiermede zeer hoog, en bedroeg 491, waarvan 140 niet aan de gestelde eischen voldeden. Schriftelijke waarschuwingen waren in het algemeen voldoende om verbetering te brengen, doch in 3 ge vallen moest proces-verbaal worden opgemaakt. 26 maal werd in gekookte worst te veel meel aan getroffen. Slechts éénmaal kwam kunstmatige kleuring voor, zoodat wel de conclusie getrokken kan worden, dat het kunstmatig kleuren van vleeschwaren in deze streken vrijwel niet meer geschiedt. Bijlage X. 15 Eenige partijen, waaronder een van 80.000 blikken, zijn aan den handel onttrokken wegens bederf. 8 monsters bouillonpasta hadden een te laag kreatinine gehalte; afgekeurd zijn 1578 busjes. Water. Er werden 10 monsters bedrijfswater, in gebruik bij bakkers, melkverkoopers en ijsbereiders onderzocht. Hiervan bleken 4 monsters ongeschikt te zijn voor dat doel. Op verzoek van gemeente-besturen, stichtingen en particulieren werden 191 monsters water onderzocht. Andere eet- en drinkwaren. Van de op de markten aangevoerde slachtkippen zijn 179 stuks afgekeurd, omdat ze leden aan tuberculose, longziekten, ingewandsziekten, gezwellen enz. Voornamelijk op de markt te Apeldoorn werden deze zieke kippen aangetroffen. Aan de levende kippen is de ziekelijke toestand ge makkelijk waar te nemen. Worden nu zulke kippen door poeliers opgekocht, gedood, vervolgens geplukt en van de ingewanden ontdaan, dan is het verschil met een op dezelfde wijze behandelde gezonde kip, minder groot geworden. Dat dit voor de gezondheid van de consumenten ernstige gevaren met zich brengen kan, is wel buiten twijfel. De zieke kippen zijn gedood en vernietigd. Tegen 2 kippenhandelaren die zeer veel zieke kippen op de markt brachten is proces-verbaal opgemaakt, met resultaat, dat zij ieder tot f 50 boete veroordeeld zijn. Van de onder deze rubriek vallende waren zijn nog

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 251