44 HOOFDSTUK VI. OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID. In verband met de geregelde uitbreiding van het bebouwde gedeelte der gemeente werd de surveillance vooral in de buitenwijken, ten einde ook daar zooveel mogelijk toezicht uit te oefenen, door de gemeentepolitie in den regel per rijwiel verricht. Op tooneel- en bioscoopvoorstellingen is geregeld toezicht gehoudenop de laatste in het bijzonder met het oog op de voor filmvertooningen gestelde leeftijds grens. Ook op de verschillende dansgelegenheden en op eenige inrichtingen, die een ongunstige reputatie genieten, werd voortdurend een wakend oog gehouden. Gedurende het afgeloopen jaar werden 11 vreemde lingen over de grenzen des Rijks geleid. Aan 619 doortrekkende personen werd door de politie in een der volkslogementen nachtverblijf verleend en aan 37 in het politiebureau20 doortrekkenden wer den van voedsel voorzien, terwijl aan 15 overtocht naar een andere gemeente werd verleend. De volkslogementen, die over het algemeen goed bevolkt zijn, alsmede het woonwagenkamp werden voortdurend aan een scherpe controle onderworpen. Mede daardoor werden 68 gesignaleerden aangehouden en ter beschikking van de justitie gesteld. Hier ter stede werden 22 minderjarigen aangehouden om daarna onder het ouderlijk gezag te worden terug gebracht, waarvan 10 die elders woonachtig zijn. Het aantal misdrijven, waaronder eenige zeer ernstige, waarvan door de gemeentepolitie proces-verbaal werd 45 opgemaakt bedroeg 313. Te dier zake werden 118 personen in het politiebureau in bewaring gesteld, sommigen gedurende eenige dagen. Vergeleken bij het vorige jaar kan van geen ver meerdering of vermindering van het drankmisbruik worden gesproken. Ter zake van openbare dronken schap werden 81 processen-verbaal opgemaakt (85 in 1934) en 10 tegen bestuurders van een motorrijtuig of rijwiel die ten gevolge van het gebruik van alcohol houdenden drank niet in staat konden worden geacht het motorrijtuig of rijwiel naar behooren te besturen. Voor overige overtredingen werden 1189 processen- verbaal opgemaakt. In verband met plaats gehad hebbende burenruzies e. d. werden op verzoek van één der partijen 154 personen onderhouden. Het toezicht op de veemarkt moest, in verband met den grooteren aanvoer van vee in den loop van het jaar worden uitgebreid. Er werden 21 aanvragen tot het houden van een filmvertooning behandeld. Door de politie werden ingevolge de Vuurwapenwet 1919 2 algemeene machtigingen, 48 bijzondere mach tigingen en 74 geleidebiljetten uitgereikt. Voorts werden de volgende vergunningen afgegeven 207 ventvergunningen 1174 muziekvergunningen, vergunningen voor ont heffing van het sluitingsuur e. d. Aangaande de Drankwet kan het volgende worden medegedeeld Het aantal vergunningen tot verkoop van sterken drank in het klein bedroeg op 1 Mei 1936

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 24