O Bijlage X. 10 gestelde eischen, terwijl onder de groep huishoudjam 11 partijen, bestaande uit 217 potten, afgekeurd werden wegens te laag suikergehalte. Verschillende partijen puddingsaus (in het totaal 39 flesschen) moesten atgekeurd worden drie wegens een te laag suikergehalte, vier hadden een te hoog gehalte aan conserveermiddel. Bovendien verkeerde een partij in sterk gistenden toestand. Tien monsters limonadestroop en twee monsters limonettestroop hadden een te laag suikergehalte en werden deswege afgekeurd, evenals 2 monsters alkohol- vrije likeur met te hoog gehalte aan conserveermiddel. Éénmaal werd in een limonade-gazeuse een haemo- lytisch werkend schuimmiddel aangetroffen. Controle op de toestellen ter bereiding van limonade- gazeuse en spuitwater bleek nog steeds gewenscht, daar deze in verschillende gevallen schadelijke hoeveelheden lood afgaven. Kaas. Onvoldoende gestempelde kaas werd vele malen aangetroffen. Van de in het laboratorium onderzochte monsters was het vetgehalte steeds in overeenstemming met de aanduiding. Koek, gebak en suikerwerk. Van de 29 onderzochte monsters boter-gebak voldeed slechts één niet aan de gestelde eischen. Het gebruik van ricinus-olie voor de fabrikage van cake werd verboden. Ter plaatse zijn afgekeurd 50 partijen, in het geheel 63.2 kg. wegende. Bijlage X. 11 Koffie, thee en surrogaten. Een monster, aangeduid als „koffie-extract" bevatte behalve een geringe hoeveelheid koffieextract, gebrande suiker en cichorei. De fabrikant heeft, na hierop ge wezen te zijn, het etiket in overeenstemming met de samenstelling gebracht. Meel en grutterswaren. Tien partijen maizena en puddingpoeder moesten afgekeurd worden, wegens de aanwezigheid van mijt en schimmel. De verkoop van 5121 2 kg- macaroni werd verboden, omdat deze kunstmatig gekleurd bleek te zijn. Overige onderzochte monsters meel e.d. gaven geen aanleiding tot opmerkingen. Ter plaatse werden door de keurmeesters afgekeurd 171 partijen, wegende 840.2 kg. Melk en melkproducten. Er werden 6045 monsters melk en melkproducten op het laboratorium onderzocht aan de zuivelfabrieken werd van 2749 monsters melk de reinheid nagegaan. Het aantal gevallen, waarbij geconstateerd werd dat met water vervalschte melk werd verkocht, bedroeg in dit verslagjaar 23. Vier maal werd deswege proces verbaal opgemaakt. 124 monsters melk hadden een te laag vetgehalte; 129 monsters melk waren afkomstig van uierziek vee. De veehouders, die deze melk afleverden, hebben naar aanleiding van een waarschuwing vrijwel steeds op hun kosten hun vee door een veearts laten onderzoeken. 33 uierzieke koeien werden opgespoord.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 249