Bijlage X. 8 omdat dit met een groote hoeveelheid benzoëzuur ge conserveerd was. Cacao en Chocolade. 12 partijen cacao (totaal 42.2 kg.) zijn aan den handel onttrokken, omdat ze bij onderzoek een positieve schim- melproef vertoonden en een te hoogen zuurgraad van het vet hadden. In 4 gevallen was het vetgehalte in de droge stof lager dan 22 De onderzochte monsters chocolade voldeden in het algemeen aan de gestelde eischen. Slechts een enkele partij bevatte naast cacaoboter, ander vet. Bovendien was in één geval in melkchocolade niet het vereischte percentage volle melk-bestanddeelen aanwezig. Slechts twee maal was verpakte chocolade niet van de vereischte aanduiding voorzien. Consumptieijs. Ook dit jaar was een keurmeester speciaal belast met het toezicht op de bereidplaatsen van consumptieijs. Inschrijving in het register vond slechts plaats, indien de lokaliteiten, waarin de bereiding plaats vond, geheel aan de gestelde eischen voldeden, hetgeen vooral bij nieuwe bereidplaatsen nogal moeilijkheden veroorzaakte. Gedurende de zomermaanden werd regelmatig streng toezicht gehouden op de hygiëne van de ijsbereiding, waarbij meermalen moest worden ingegrepen. Vermeldenswaardig is, dat in een ijswagentje natte beschimmelde stroohulzen als isolatiemateriaal aan getroffen werden, en dat de eigenaar moeilijk te over tuigen was, dat zulks onhygiënisch is. Bijlage X. 9 Onderzocht werden 168 monsters roomijs en 305 monsters consumptieijs. De kiemgetallen van deze monsters waren 10.000 28.0 27.2 10.000— 50.000 36.9 31.4 50.000— 100.000 11.9 11.8 100.000— 250.000 9.5 9.5 250.000—1.000.000 9.5 10.2 1.000.000 4.2 9.8 In vele gevallen was het hooge kiemgetal veroor zaakt door onvoldoende verhitting bij de bereiding, of door het ontbreken van eenig gevoel voor zindelijkheid. Enkele malen werd saccharine aangetroffen, al dan niet gemengd met suiker. Het vetgehalte van roomijs was in 10 gevallen lager dan de vereischte 12 Overtredingen van de bepalingen van dit besluit hebben in het totaal 114 schriftelijke waarschuwingen en 6 processen-verbaal ten gevolge gehad. Groenten, vruchten en zaden. Op het laboratorium werden enkele monsters onder zocht. Aanmerkingen behoefden niet te worden gemaakt. 77 partijen zijn door de keurmeesters ter plaatse af gekeurd wegens bederf, schimmel, e.d. Jams, limonades en vruchtensappen. Onderzocht zijn 179 monsters, vallende onder het Jam- en Limonade-besluit. De onderzochte monsters Jam voldeden alle aan de Roomijs. Consumptieijs.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 248