Bijlage X. 4 Algemeene Beschouwingen. Het jaar 1935 bracht voor de Keuringsdiensten in het algemeen een groote bestaansonzekerheid. De oorspronkelijke plannen der Regeering deden vreezen, dat de Warenwet zoo niet geheel, dan toch grootendeels buiten werking zou worden gesteld. Al gemeen werden tegen deze plannen bezwaren naar voren gebracht, met resultaat, dat aan het einde van dit ver slagjaar een slechts in enkele opzichten gewijzigde Warenwet door de Tweede Kamer werd aangenomen. Afgezien van enkele technische wijzigingen is wel de voornaamste herziening van de nieuwe Warenwet, dat een gedeelte der kosten, verbonden aan de uitvoering van deze wet, nu ten laste van handel en industrie komt. Deze retributies komen alleen ten bate van het Rijk, zoodat de gemeenten de helft der kosten moeten blijven betalen. In de wijze waarop toezicht op de naleving der Koninklijke Besluiten is uitgeoefend werd geen ver andering gebracht. Het beperkte personeel liet niet toe dit jaar een intensieve controle op industrie-melk uit te oefenen. De inspectie van winkels, melkverkoopplaatsen, stal len, bereidplaatsen van consumptieijs, markten en ker missen was even intensief als vorige jaren. Bijzondere aandacht werd dit jaar gewijd aan het toezicht op de slachtkippen die op de markten aangevoerd werden. De keurmeesters hebben 13.822 inspecties verricht (v.j. 13.225) en 9329 monsters genomen (v.j. 10.072). Bovendien zijn bij aflevering aan de zuivelfabrieken 2749 monsters melk op reinheid onderzocht. Op verzoek van de Nederlandsche Zuivel Centrale Bijlage X. 5 werden vele gegevens betreffende melkverkoopers ver zameld, hetgeen zeer veel tijd van de keurmeesters vergde. Wegens afwijkingen van de bepalingen, vastgesteld bij de Koninklijke Besluiten, hebben de keurmeesters ook dit jaar vele aanmerkingen moeten maken, die in onderstaand overzicht zijn vervat Geen aanmerkingen (noch afkeuringen ter plaatse) behoefden te worden gemaakt bij de inspecties van In 686 gevallen werden aanmerkingen gemaakt wegens het ontbreken van de vereischte aanduiding op waren (In 1933 en 1934 respectievelijk 776 en 801). Wegens overtreding van Aantal aanmerkingen 1933 1934 1935 Algemeen besluit (Lokaliteit en toestellen) 51 34 58 Algemeen besluit (bereiding en verpakking) 11 19 9 Algemeen besluit (bewaring en vervoer) 241 231 227 Broodbesluitalgemeen 168 137 137 Melkbesluitalgemeen 168 95 169 idem stallen 147 167 328 Consumptieijs-besluit 59 269 46 Aanduidingen alle besluiten 776 801 686 1621 1753 1660 1933 1934 1935 winkels en grossierderijen in 78.4 o/o 80.1 82.6 o/0 bakkerijen 93.6 o/o 94.4 93.7 o/0 melkzaken 94.3 o/0 96.7 o/0 93.5 o/„ stallen 71.5 o/0 63.2 67.3 o/o fabrieken 82.0 88.3 79.9 o/o markten en kermissen 60.0 53.3 o 60.8 diversen 97.9 98.0 o/o 97.9 o/0 Van alle inspecties 87.2 87.0 87.2 o/o

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 246