baz Bijlage X. VERSLAG van den KEURINGSDIENST VAN WAREN voor het gebied ZUTPHEN over het jaar 1935. Het keuringsgebied, omvattende 25 gemeenten, bleef in het verslagjaar 1935 ongewijzigd. Op 1 Januari 1935 bedroeg het gezamelijk aantal inwoners van deze ge meenten 291140. In de sterkte van het aan den dienst verbonden personeel kwam geen verandering. Het aantal ziekte dagen was gering en bedroeg 22. Gedurende langen tijd waren als volontairs werkzaam de heeren A. Hassing en J. G. van Ommen; bovendien werkten op het laboratorium voor den duur van enkele maanden de dames B. Baljon, H. Bil- derbeek, H. Bosman, M. de Graaf, H. S. E. W a g e n e r en de heer A. Gazenbeek. De medewerking van deze volontairs is het labora toriumwerk zeer ten goede gekomen. Het gebouw werd in goeden staat gehouden en de inventaris, voor zoover noodig, uitgebreid of vervangen. De auto, sinds 1929 in gebruik, vereischte steeds veel reparatie tot aanschaffing van een nieuwe auto werd nog niet overgegaan in verband met de loopende plannen der Regeering. Het B.S.A. motorrijwiel bleek zeer goed en goedkoop in het gebruik te zijn en voldeed uitstekend voor het ambulante werk, vooral voor speciale controle-werk zaamheden en het nemen van ijsmonsters.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 245