Bijlage W. 26 REKENING VAN KAPITAALSINKOM Bijlage W. 27 STEN EN -UITGAVEN OVER 1935. Aldus naar waarheid opgemaakt. De administrateur, W. B. HEMMINGA. No. INKOMSTEN. Begrooting 1935 Rekening 1935 26 Storting door de gemeente in het reservefonds voor dekking van eventueele nadeelige ver schillen bij periodieke taxatie 27 Uitkeering van de gemeente ter reserveering van een deel der erfpachtscanons 28 Rente over de reserves 29 Opbrengst van grondverkoopen 30 Kapitaalverstrekking door de gemeente 31 Uitkeering van de gemeente wegens reservee ring van het voordeelig saldo der exploitatie 32 Bijdragen in de kosten van ophooging, bestra ting, beplanting, rioleering enz. van bij het bedrijf in beheer zijnde eigendommen 33 Verrekening van koopsommen 33a Uitkeering van de gemeente wegens uitneming van niet voor bouwterrein bestemde gronden Saldo f 5000 250 1255 110165 61022 memorie 114372 326 1036 f 293426 50 f 5000 250 1254 110165 60920;. 50 nihil 114372 326 1036 99 f 293424 ho. UITGAVEN. '34 36a 37 Nadeelig saldo overgebracht van het vorig dienstjaar Aflossing van geldleeningen Complex I III IV Aankoop van grond Kosten van ophooging, bestrating, beplanting, rioleering enz. van bij het bedrijf in beheer zijnde eigendommen Kosten van het aanleggen van een brug over de Berkel Verrekening van koopsommen Begrooting 1935 f 160823 83930 memorie 20500 27963 210 f 293426 50 50 Rekening 1935 f 160822 60365 2860 20704 nihil 20499 27962 209 f 293424 95 62 57 19 75 96

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 239