Bijlage W. 24 REKENING VAN BATEN Bijlage W. EN LASTEN OVER 1935. 25 - I"I - - BATEN. Erfpachten Complex I „II III IV Huren en pachten Complex I „II III IV V Teruggave van grondbelasting door particulieren Complex I „II III IV Rente van in rekening-courant met de gemeente gestorte gelden Rente over koopsommen Boeten Overige baten Bijdrage van de gemeente tot dekking van het exploitatietekort Begrooting 1935 f 27645 8950 Aldus naar waarheid opgemaakt. De administrateur, W. B. HEMMINGA. 34 memorie memorie memorie memorie 7520 Rekening 1935 No. f 44149 f 1636911 717 786i 9844 4323^3 17701 589 1528 399 1 10 23 Nihil 58 36 Nihil 2280C f 387369 12 13 25 LASTEN. Begrooting 1935 Rekening 1935 Kantoorbehoeften, drukwerken enz. Grondlasten Complex I „II „III IV „V Dijk- en polderlasten Complex II Onderhoud van landerijen Complex I „II „III I V V Kosten van het uitzetten van bouwterreinen Complex I -II „V1 Algemeene kosten Afschrijving oprichtingskosten Rente van geldleeningen Complex I -III IVJ Rente van het waardeverschil bij inbreng Rente van in rekening-courant met de gemeente opgenomen gelden Rente over de reserves Teruggave van pacht Overige lasten Uitkeering aan de gemeente ter reserveering van een deel der erfpachtscanons Uitkeering aan de gemeente wegens gemaakte winst Afschrijving op „Debiteuren exploitatie" Complex I i „Vi Kosten van het sluiten van geldleeningen f 75 f 55 17 255 18 151 09 600 50 05 73 45 21 17 97 97 639 80 637 50 1642 127 13 3 16 1 10 55 113 16 600 94 92 103 84 10 15 memorie Nihil memorie Nihil 18689 46 34542 5248 61 9784 21 memorie Nihil 4465 444 75 1255 1254 45 memorie Nihil 225 225 250 250 memorie Nihil 31 4 26 35 367 366 80 f 44149 f 38736 95

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 238