Bijlage W. 22 (Zie ook de toelichting bij no. 5 der Activa). 9. Gemeente, nog in leening op te nemen. Deze post staat tegenover den post „Gemeente, ver rekenposten'' (zie no. 4 onder Activa). Het saldo van deze rekening ad f 93881.14 zou zoo noodig in een door de gemeente aan te gane geldleening kunnen worden opgenomen. Zij wordt namelijk gecrediteerd voor de kapitaalsuitgaven en gedebiteerd voor de in mindering van deze uitgaven komende kapitaalsinkom sten. Van de inkomsten zijn uitgezonderd de bij ver- koopen gemaakte winst, de reserve voor dekking van taxatieverschillen en de erfpachtsreserve. Gesplitst naar de verschillende complexen is de stand dezer rekening als volgt. Bijlage W. 23 De totale schuld welke op elk der complexen drukt is gelijk aan die geboekt op de rekening „Gemeente, leeningsschuld" (zie no. 1 der Passiva) vermeerderd of verminderd met de in deze splitsing credit, resp. debet vermelde bedragen. 10. Gemeenteontvanger. Het bedrijf staat in rekening-courant met de gemeente een eigen kas heeft het niet. Het aan de gemeente in loopende rekening verschuldigde bedrag bedraagt per 31 December 1935 f 40595.09. 11. Crediteuren. Het aan de gemeente verschuldigde bedrag ad f 18535.81 wegens kosten van ophooging van terreinen, het aan leggen van wegen enz. over het 4e kwartaal 1935 is op deze rekening geboekt. 12. Intrest. Volgens de rekening-courant met de gemeente is het bedrijf per 31 December 1935 aan de gemeente f 444.75 verschuldigd wegens rente van opgenomen gelden. 13. Gemeente, bijdrage exploitatietekorten. Op deze rekening wordt het door de gemeente aan het bedrijf uitgekeerde exploitatietekort geboekt. Het tekort wordt op een afzonderlijke rekening verantwoord (zie no. 9 onder Activa). De tekorten over voorgaande dienstjaren totaal f 15430.36 zijn reeds aan het bedrijf uitgekeerd. Complex. Taxatieverschil per 1 Januari 1935. Voordeelig. Nadeelig. I f 34639 34 II f 38061 21 III 21087 77 IV 88167 37 V 1220 25 f 60369 23 f 122806 71 60369 23 Saldo f 62437 48 Complex. Debet. Credit. I f 45441 53 II 37442 82 III f 117298 35 IV 134191 64 V 5896 50 f 123194 85 f 217075 99 I 123194 85 f 93881 14

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 237