Bijlage W. 20 5. Reserve wegens winst uit verlcoopen. Van de instelling van het grondbedrijf af toten met 1935 is bij verlcoopen en verrekening van koopsommen een winst gemaakt van f 61622.06 en wel in complex I f 11305.93, in complex II f 13292.21, in complex III f 35822.50, in complex IV f 9.25 en in complex V f 1192.17. Ingevolge art. 13 der verordening is dit bedrag ge' reserveerd. Volgens hetzelfde artikel wordt uit dezen post het geleden verlies over die jaren, totaal f2317.15 Bijlage W. 21 en wel f 836.80 in complex I, f 1380.25 in complex IV en f 100.10 in complex V, uit dezen post gedekt. Van deze reserve is f 36037.59 bestemd voor dekking van het nadeelig taxatieverschil per 1 Januari 1935. (Zie ook de toelichting bij no. 5 der Activa en no. 6 der Passiva). 6. Reserve, dekking taxatieverschillen. Op dezen post zijn de door de gemeente ingevolge art. 12 der verordening gedane jaarlijksche uitkeeringen van f 5000 geboekt, ter vorming van een reserve voor dekking van eventueele nadeelige verschillen bij periodieke taxatie. Op deze reserve werd ten laste der exploitatierekening over de jaren 1931 tot en met 1934 f 1640.21 en over 1935 f 1194.72 aan rente bijgeschreven. Het saldo van deze rekening bedroeg per 1 Januari 1935 f 26640.21. Dit bedrag is bestemd tot gedeeltelijke dekking van het nadeelig taxatieverschil op dien datum groot f 62437.48 de rest van dit verschil wordt gedekt door een gedeelte van de winstreserve. (Zie ook de toelichting bij no. 5 der Activa en no. 5 der Passiva). 7. Erfpachtsreserve. Evenals vorige jaren is uit de erfpachtscanons weder een bedrag van f 250 afgezonderd, ter vorming van een fonds, waaruit bij het eindigen der erfpacht, even tueel verschuldigde vergoedingen voor opstallen kunnen worden voldaan. Over de jaren 1931 tot en met 1934 werd f 82.02 en over 1935 f 59,73 aan rente bijgeschreven. 8. Taxatieverschil. Dit verschil is als volgt over de complexen te verdeelen. Wegerplan. Com plex. I Bedrag der reserve per wegenplan. Bedrag der reserve per complex. Noord-west van den Deventerweg I f 3625 60 Gasthuiskamp en omgeving en door trekking der Heeckerenlaan I 16993 67 Eerste gedeelte van de Leeuweriklaan I 1759 10 Eerste gedeelte van het terrein bij de Borrostraat I 37365 Straten bezuiden IJsbaanstraat I 3255 20 f 62998 57 Doortrekking Buitensingel il f 20363 18 20363 18 Derde gedeelte van de Varkensweide III f 101808 09 101808 09 1 Straten slachthuis en omgeving en aanleg van de Dreef IV f 13365 50 13365 50 Totaal f 198535 34

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 236