Bijlage W. 18 7. Debiteuren, exploitatie. Een specificatie van nog te vorderen bedragen aan erfpachten, huren en pachten e.d. is te vinden in de onder de bijlagen opgenomen lijsten van huren en pachten. Over 1934 is nog achterstallig f 118.— en over 1935 1913.95 Totaal f 2031.95 Twee vorderingen wegens pacht over 1933, één ad f 4 en één ad f 26.35, werden als oninbaar afgeschreven. 8. Bijdragen wegenaanleg e.d. Het bedrijf heeft een vordering op de gemeente van f 55164.09 wegens de volgende bijdragen in de kosten van wegenaanleg e.d. de helft der kosten van de Leeuweriklaan, le deelf 773.27 de helft der kosten van de Leeuweriklaan, 2e deel 6145.14 de helft der kosten van de brug over de Berkel,13981.10 de helft der kosten voor doortrekking van den Buitensingel 34264.58 Totaal f 55164.09 9. Exploitatietekorten. De tekorten bedroegen over 1932 f 4617.19 1933 5500.04 1934 5313.13 1935 (zie de onder de bijlagen opge nomen rekening van baten en lasten) 2280.06 Totaal f 17710.42 Bijlage W. 19 De bijdragen van de gemeente tot dekking van de tekorten worden geboekt op de rekening „Gemeente, bijdrage exploitatietekorten'' (zie no. 13 onder Passiva). PASSIVA. 1. Gemeente, leeningsschuld. Voor de specificatie van dit bedrag, zij verwezen naar bijgaanden staat van geldleeningen. (Zie ook aan het slot van de toelichting bij no. 9 der Passiva). 2. Pkaardeverschil bij inbreng. De onder dezen post voorkomende bedragen stellen de verschillen voor tusschen de waarde waarvoor de gronden bij de instelling van het bedrijf zijn ingebracht en de op die gronden rustende schulden, waarmede het grondbedrijf bij de oprichting belast werd. Het tengevolge van plaats gehad hebbende verkoopen gerealiseerde deel wordt evenwel naar de volgende rekening overgebracht. 3. Gerealiseerd waardeverschil bij inbreng. Tengevolge van de over 1930 tot en met 1935 plaats gehad hebbende verkoopen en uitnemingen van grond ten behoeve van den algemeenen dienst der gemeente zijn bedragen van respectievelijk f 23054.05 en f 1873.91 van het waardeverschil bij inbreng in contanten be schikbaar gekomen. Dit bedrag is op dezen post over gebracht. 4. Reserve voor wegenaanleg. Het bedrag ad f 198535.34 is als volgt te splitsen

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 235