Bijlage W. 16 TOELICHTING, behoorende bij de balans van het gemeentelijk grondbedrijf per 31 Dec. 1935, ACTIVA. 1Gronden. Een overzicht vermeldende de vermeerderingen en de verminderingen, welke het grondbezit in 1935 heeft ondergaan, is gegeven in bijgevoegden staat van eigen dommen. 2. Wegen in aanleg. Het bedrag ad f 301192.59 is als volgt te splitsen: 1 Bijlage W. 17 3. Ophooging terrein nabij de Borrostraat. De ophooging van dit terrein is thans, voor zoover het eerste deel betreft, gereed. De kosten zullen tegelijk met die voor wegenaanleg op de daarvoor in aanmerking komende gronden worden bijgeschreven. 4. Brug over de Berkel. Ook deze kosten, ten behoeve van de complexen I en II, zullen tegelijk met die voor wegenaanleg op de daarvoor in aanmerking komende gronden worden bij geschreven. Eén derde deel drukt op complex I, de rest op complex II. 5. Minderwaarde wegens taxatie, gedekt door reserves. In plaats van het taxatieverschil per 1 Januari 1935, dat ruimschoots gedekt wordt door de gevormde re serves, af te boeken op de waarde der gronden en de reserverekeningen, zijn hiervoor overeenkomstig art. 18 der „Verordening op het beheer van het grondbedrijf der gemeente Zutphen" afzonderlijke rekeningen ge opend (zie ook no. 8 der Passiva). Van de op de rekeningen „Reserve wegens winst uit verkoopen" en „Reserve dekking taxatieverschillen" gereserveerde bedragen is, met toepassing van het derde lid van het in den vorigen zin aangehaalde artikel, f 62437.48 bestemd voor dekking van het taxatiever schil, zoodat dit deel der reserves, in elk geval tot de eerstvolgende periodieke taxatie, voor geen ander doel bestemd mag worden. 6. Gemeente, verrekenposten. Deze post staat tegenover den post „Gemeente, nog in leening op te nemen" (zie no. 9 onder Passiva). Wegenplannen. Com plex Aanlegkos- ten. Ondergrond wegen. Bedrag der kosten per wegenplan. Bedrag der kosten per complex. Noord-west van den Deventerweg I f 2125 16 f 7240 f 9365 16 Bronkhorststraat I 4545 11 3210 7755 11 Gasthuiskamp en omgeving en doortrekking der Heeckerenlaan I 21733 77 21733 77 Eerste gedeelte van de Leeuwerikl. I i 12995 44 2007 37 15002 81 Tweede gedeelte van de Leeuwerikl. I 5436 46 708 67 6145 13 Keppelstraat I 2535 2535 Eerste gedeelte van het terrein bij de Borrostraat I 7376 91 1657 9033 91 f 71570 8 Doortrekking Buitensingel 11 28757 08 5507 50, 34264 58 0 34264 5! Derde gedeelte v. d. Varkensweide 111 92155 84 3476 55, f 95632 39 95632 3! Slachthuis en omgeving en aanleg van de Dreef IV 48555 56 35232 63 f 83788 19 Verbetering van den Marschweg IV 15936 54 15936 54 99724 7 f 239617 87 f 61574 72| f 301192 5!

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 234