O Bijlage W. 12 Uitkomsten van het bedrijf. Het nadeelig exploitatiesaldo over 1935 bedraagt f 2280.06 welk bedrag f 5239.94 lager is dan het ge raamde tekort ad f 7520. Deze meevaller wordt ver oorzaakt door het volgende 1. hoogere opbrengst dan de raming van erfpachten f 72.60 grondlasten (teruggave door par ticulieren) 0.42 rente over koopsommen 58.19 boeten 36.66 minder uitgegeven dan de raming voor kantoorbehoeften 19.83 grondlasten 49.06 onderhoud van landerijen 223.86 kosten van het uitzetten van bouw terreinen 277.93 rente van geldleeningen 819.72 rente van kasgeld 4020.25 rente over de reserves 0.55 afschrijving achterstallige pachten 0.65 kosten van het sluiten van geld leeningen 0.20 f 5579.92 welk bedrag echter verminderd dient te worden met de lagere opbrengst van huren en pachten ad 339.98 f 5239.94 Door de gemeente wordt dus uit de gewone mid delen f 5239.94 minder bijgedragen dan aanvankelijk geraamd werd. Bijlage W. 13 Als bijlagen zijn aan dit verslag toegevoegd a. balans per 31 December 1935 met toelichting b. rekening van baten en lasten over het jaar 1935; c. rekening van kapitaalsinkomsten en -uitgaven over het jaar 1935 d. staat van verkoopen in het jaar 1935 e. staat van de boekwaarde der gronden op 31 Decem ber 1935; f. staat van geldleeningen ten laste van het bedrijf; g. staat van ontvangen of nog te vorderen erfpachten per 31 December 1935 h. staat van ontvangen of nog te vorderen huren en pachten per 31 December 1935 i. staat van ontvangen of nog te vorderen bedragen van particulieren voor teruggave van grondbelasting per 31 December 1935. De administrateur, W. B. HEMMINGA. ZUTPHEN, den 22en April 1936. De staten g tot en met i zijn niet gedrukt.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 232