1(6-8 Bijlage W. 10 Ongerealiseerd. Gerealiseerd. Complex I f 267149.15 f 14455.40 II 115879.55 4167.45 III 29623.95 385.91 IV 85788.69 22.70 V 20434.50 5896.50 f 518875.84 f 24927.96 W egenplannen De wegenplannen worden teneinde renteverlies te voorkomen zooveel mogelijk naar behoefte uitgevoerd. Zoolang de werken niet geheel zijn voltooid, kunnen de kosten niet over de aangrenzende terreinen worden omgeslagen of op de boekwaarden worden bijgeschreven. Toch moet bij de calculatie van winst of verlies bij verkoop van gronden met de kosten van aanleg en ondergrond van wegen rekening gehouden worden. Te dien einde is een zoo juist mogelijk becijferd deel van de opbrengst bij grondverkoopen gereserveerd voor kosten van wegenaanleg, zooals hierna zal blijken. Op 31 December 1934 was het grondbedrijf wegens kosten van wegenaanleg belast met f 379666.89 Dit bedrag vermeerderde in 1935 met: verrekening met de gemeente van door haar voorloopig gefinancierde bedragen ad 20499.57 en bijschrijving van de boekwaarde van uitgenomen wegen ad 1417.35 f 401583.81 en werd verminderd met de bijdrage van de gemeente in de aan- Transporteeren f 401583.81 Bijlage W. 11 Transport f 401583.81 legkosten van de Leeuweriklaan, den Bui tensingel en de Dreef100391.22 Op 31 December 1935 bedroegen de kosten van wegenaanleg, voor zoover nog niet op de gronden bijgeschreven, mitsdienf 301192.59 Dit bedrag is geboekt ten laste van de rekening „Wegen in aanleg." Voor de splitsing van het totaal bedrag wordt verwezen naar hetgeen ten aanzien van deze rekening is opgemerkt bij rekening 2 der Activa in de onder de bijlagen voorkomende „Toelichting" behoorende bij de balans. Zoodra de juiste kosten van een wegenplan bekend zijn, worden deze voor het eene deel eventueel afgeboekt tegenover de voor dien aanleg gereserveerde bedragen en voor het andere deel bijgeschreven op de gronden. Reserve voor wegenaanleg. Hiervoren werd, onder wegenplannen, medegedeeld, dat een zoo juist mogelijk becijferd deel van de op brengst bij grondverkoopen is gereserveerd voor wegen aanleg. De aldus gevormde reserve bedroeg op 31 December 1934 f 123368.94 Over 1935 werd uit de opbrengst van grondverkoopen voor dit doel gereser veerd 75166.40 Op 31 December 1935 bedroeg de reserve mitsdien198535.34 Zie voor de splitsing van dit bedrag hetgeen is op gemerkt bij rekening 4 der Passiva in de onder de bij lagen opgenomen „Toelichting behoorende bij de balans".

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 231