Bijlage W. 8 Vergeleken bij het vorige jaar vermeerderde, ten gevolge van kadastrale opmeting van het aan G. Koordeman uitgegeven terrein, in complex III de oppervlakte met 1 M2., de boekwaarde met I 0.33 en de canon met f 0.54. In complex IV is bij de meting door het kadaster de aan A. J. Peters uitgegeven grond 195 M2. grooter gebleken. De boekwaarde werd dientengevolge met f 585 en de canon met f 72.15 verhoogd. Bovendien is de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden van dit complex nog vermeerderd met f 14793.03 door de bijschrijving van ophoogingskosten en kosten van wegenaanleg op het aan de veilingsvereeniging uit gegeven terrein. Schuld. Van de volgende leeningen werd in het afgeloopen jaar de rente verlaagd. Bijlage W. 9 Voorts werd van de 4 3/4 percents leening, als no. 2a vermeld op de onder de bijlagen opgenomen staat van geldleeningen, pro resto per 1 Januari 1935 f 157215, met ingang van 15 Mei 1935 f 60920 afgelost, waar voor twee nieuwe leeningen, groot respectievelijk f 34696 en f 26224, werden gesloten tegen een rentevoet van 4. Van de rest ad f96295 werd per 1 Mei 1935 de rente tot 4 °/0 verlaagd. De geconsolideerde schuld bedroeg op 31 December 1935 in totaal f 734643.59. In de hierna onder de bijlagen opgenomen balans komt in het credit een bedrag ad f 93881.14 voor, voor welk bedrag zoo noodig een geldleening zou kunnen worden aangegaan. Een staat van geldleeningen ten laste van het grond bedrijf, gesplitst naar de complexen, is eveneens hier achter onder de bijlagen opgenomen. Waardeverschil bij inbreng. Hiermede wordt bedoeld het verschil tusschen de waarde, waartegen de gronden bij het bedrijf zijn in gebracht en het bedrag der schuld hetwelk op dat tijd stip op die gronden rustte. Bij verkoop van gronden wordt dat waardeverschil gerealiseerd. Dit gerealiseerde waardeverschil wordt overgebracht naar de rekening „Gerealiseerd waardeverschil bij inbreng". Het waardeverschil bij inbreng bedraagt thans f 543803.80 als volgt over de complexen verdeeld. Complex. Oppervlakte. Boekwaarde. Canon. 1 7.92.53 H.A. f 303700 70 f 16369 34 II -.73.17 24243 717 38 III —.15.25 5922 33 786 06 IV 3.73.49 173264 03 9884 82 12.57.44 H.A. f 507130 06 f 27757 60 Restant der leening Rentevoet Datum waarop de rente verlaging is ingegaan. op 1 Januari 1935. Oude. Nieuwe. f 23945 472 4 15 Mei 1935 18867 43/* 4 1 Juli 1935

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 230