Bijlage W. 6 Inbreng van gronden. In 1935 werden geen gronden ingebracht. Aankoop van gronden. Ten laste van het grondbedrijf werden in 1935 geen gronden aangekocht en ingebracht. Ruiling van gronden. Ruiling van gronden had in 1935 niet plaats. Verkoop van gronden. Hierachter, onder de bijlagen, volgt een opgave van de grondverkoopen per complex voor zoover deze grondverkoopen in 1935 zijn gedaan. Het totaal dezer opgave komt niet overeen met het totaal der verkoopen krachtens dein 1935 genomen raadsbesluiten, omdat het alleen betrekking heeft op die verkoopen, waarvan de koopakten verleden zijndit heeft niet altijd in hetzelfde jaar plaats waarin de Raad tot den verkoop besluit. Uitneming van gronden. Voor aanleg van straten in complex I werd een oppervlakte van 1780 M2. met een totale boekwaarde van f 1417.35 van de rekening „Gronden" afgeboekt. De kosten van wegenaanleg werden met dit bedrag verhoogd. Verder bleek, dat voor de uitbreiding van de alge- meene begraafplaats in complex II beslag werd gelegd op 1884 M2. grond meer dan aanvankelijk door den dienst van gemeentewerken werd opgegeven en in het bedrijfsverslag over het voorgaande jaar is vermeld. De te weinig uitgenomen grond werd alsnog afgeboekt. Bijlage W. 7 terwijl de boekwaarde ad f 1036.20, ingevolge art. 11 lid 3 der beheersverordening, door de gemeente aan het bedrijf is vergoed. In complex IV is de voor de uitbreiding van de Noorderhaven benoodigde grond, groot 4470 M2., zonder eenige vergoeding van de gemeente, uit het bedrijf genomen. Redres. Bij de uitwerking der uitkomsten van kadastrale metingen moest de oppervlakte van complex I met 3 M2. verminderd worden. Bijschrijven van kosten. In 1935 werden geen kosten op de boekwaarde der terreinen bijgeschreven. Totaal grondbezit. Op 31 December 1935 bedroeg de totale oppervlakte der in het grondbedrijf aanwezige gronden 84.66.09 H.A. met een boekwaarde van f 1222047.62, zijnde gemid deld f 1.44 per M2. Erfpachten. In 1935 zijn geen erfpachten tot stand gekomen. De oppervlakte der op 31 December 1935 in erfpacht uitgegeven gronden bedroeg 12.57.44 H.A. met een jaarlijkschen canon van f 27757.60. De boekwaarde bedroeg op genoemden datum f 507130.06. Per complex bedragen deze cijfers

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 229