L[S Z Bijlage W. 4 Het nadeelig taxatieverschil van complex I wordt veroorzaakt, doordat het terrein gelegen ten noorden van den Deventerweg en ten oosten van het verlengde van de Van der Capellenlaan belangrijk lager is ge schat dan ten tijde van den inbreng bij het bedrijf (1935 f 61980 en 1930 f 105625.02). Deze daling is een gevolg van de ophooging van den Deventerweg ten behoeve van de brug over het Twenthekanaal. De totale waardevermindering van complex I is echter geringer dan deze daling, daar enkele andere perceelen, b.v. de ijsbaan, hooger geschat werden dan bij den inbreng. Het belangrijk nadeelig taxatieverschil van complex IV is voornamelijk te wijten aan de volgende oorzaken. In de eerste plaats is het bedrijf belast met f 15936.54 wegens verbetering van den Marschweg bezuiden de Bijlage W. 5 brug bij de Spoorweghaven. Het terrein, dat hierdoor gebaat zou moeten zijn de grond tegenover de gas fabriek is echter even hoog gewaardeerd als in 1930 bij den inbreng, zoodat tegenover de uitgave geen waardevermeerdering staat. Voorts is ten behoeve van de uitbreiding van de Noorderhaven, zonder eenige vergoeding aan het be drijf, beslag gelegd op 4470 M2. grond, die ingebracht was voor f 3 per M2., of totaal f 13410. Het restee- rende terrein zou dus met dit bedrag in waarde moeten zijn gestegen om het verlies van den grond, noodig voor de haven, goed te maken. Volgens de taxatie echter is het bedrijf door de havenuitbreiding niet gebaat. Als laatste reden voor het nadeelig taxatieverschil dient nog vermeld te worden, dat complex IV belast werd met de na 1 Januari 1930 de datum van instelling van het grondbedrijf gemaakte kosten van ophooging van het Coenenspark als werkverschaffing. Het bedrijf betaalde daarvoor rond f 64000, waar tegenover ver moedelijk geen gelijke waardevermeerdering van den grond gesteld kan worden. Het nadeelig verschil ad f 62437 48, van alle com plexen gezamenlijk, wordt ingevolge art. 18 lid 3 der beheersverordening gedekt door de voor dat doel uit jaarlijksche bijdragen van de gemeente ad f 5000 ge vormde reserve en door de reserve wegens winst uit verkoopen, per 1 Januari 1935 respectievelijk groot f 26640.21 en f 36037.59, totaal f 62677.80. De ge meente behoeft dus geen extra-bijdrage uit hare gewone middelen te verleenen om het in het bedrijf gestoken vermogen in stand te houden. Complex. Boekwaarde. Taxatie T axatie verschil waarde. Voordeelig. Nadeelig. I (Deventerweg) f 432901.44 f 398262.10 f 34639.34 II (ben. Warnsv. weg) 163871.69 201932.90 f 38061.21 III (bez. Warnsv. weg) 46071.48 67159.25 21087.77 IV (Coenenspark) 270084.77 181917.40 88167.37 V (Hoven) 21184.50 22404.75 1220.25 f 60369.23 f 122806.71 60369.23 f 934113.88 f 871676.40 f 62437.48

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 228