Bijlage W. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF VAN ZUTPHEN OVER HET JAAR 1935. Personeel. In de vergadering van den Gemeenteraad van 13 Mei 1935 werden de heeren H. van Leusen Szn. te Deventer en E. F. J. van Bruggen alhier herbenoemd tot lid van de schattingscommissie, bedoeld in art. 17 van de Verordening op het beheer van het grond bedrijf, terwijl de heer G. C. Lodder te Eefde be noemd werd in de plaats van den heer J. de Priester, die niet weer voor het lidmaatschap in aanmerking wenschte te komen. De benoeming, welke geldt voor het tijdvak loopende van 1 Juni 1935 tot en met 31 Mei 1940, werd door alle drie aangenomen. De heer W. B. Hemminga, hoofdcommies ter gemeentesecretarie, bleef belast met de boekhouding. Schatting der gronden. Ter voldoening aan het voorschrift van art. 16 der Verordening op het beheer van het grondbedrijf werden de gronden, met uitzondering van de in erfpacht uit gegeven terreinen, in 1935 geschat door de voormelde commissie. Volgens deze schatting zou de waarde der gronden naar den toestand op 1 Januari 1935 f 62437.48 lager zijn dan de boekwaarde, over de verschillende complexen verdeeld zoo als in den hier volgenden staat is aangegeven.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 227