Bijlage V. JAARVERSLAG van het WIJNHUISFONDS over 1935. Wij hebben de eer U hierbij verslag uit te brengen over de verrichtingen en den toestand van het Wijn- huisfonds over 1935. Financiëele steun werd niet verleend. Zulks zal eerst met succes plaats kunnen vinden wanneer het fonds voldoende zal zijn uitgegroeid om aanzienlijk krachtiger te steunen dan thans door het betrekkelijk geringe kapitaal toegelaten zou worden. Voorloopig moet ons streven er dus op gericht zijn het fonds zoo spoedig mogelijk de gewenschte draag kracht te geven. De subsidie der gemeente Zutphen bedroeg ook dit jaar f 1000. Echter zullen vele stadgenooten als donateur moeten toetreden. Gelijk te verwachten was moeten wij tot ons leed wezen constateeren dat het aantal donateurs aanzienlijk is geslonken door bedanken, meestentijds wegens de huidige omstandigheden. In krachtiger propaganda zal wellicht een weg liggen het aantal donateurs en daarmede de inkomsten op te voeren. Alle donateurs en belangstellenden worden hier op gewekt met ijver zulk een propaganda in eigen kring te voeren. In plaats van den heer D. H. Jordaan werd tot regent en secretaris van het fonds benoemd jhr mr M. W. C. de Jonge. Zutphen, Juni 1936. C. E. STOLK, Voorzitter. M. W. C. DE JONGE, Secretaris. H. G. J. SCHILLEMANS, Penningm. G. J. H. WAGENER. H. KOERSELMAN.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 224