Bijlage U. 10 Dit aantal bedroeg voor het verslagjaar 2 mannen en 14 vrouwen. Uit andere districten werden 12 mannen en 18 vrou wen in Zutphen geplaatst. Overigens wordt verwezen naar bijlage II. VI. NEVENWERKZAAMHEDEN. 1. Werkloosheidsverzekering. In het verslagjaar werd geen enkele maal officieel bezwaar gemaakt. In onderling overleg met de afdee- lings- of hoofdbesturen werden gevallen van onrecht matige uitkeeringen behandeld. Dikwijls ook werd een afd. penningmeester van te voren gewaarschuwd, dat iemand geen uitkeering zou mogen hebben op grond van de een of andere overtreding. In 1934 werd uitgekeerd f 35978.89, terwijl dit bedrag in het jaar 1935 was f 27469.05. Het ledental van verschillende organisaties liep nogal terug. Dit vindt zijn oorzaak in het lange werkloos zijn van verschillende leden, die moeilijk het voorgeschreven aantal dagen weer werk kunnen krijgen, om uitgetrokken zijnde, weer voor uitkeering daarna in aanmerking te kunnen komen. 2. Inlichtingen. Over het verstrekken van arbeidsvergunningen voor vreemdelingen, ingevolge de wet van den I6den Mei 1934 (Stbl. No. 257), werd aan den Rijksdienst der W.V. en A.B. advies uitgebracht. In 1935 werd door de Districts-arbeidsbeurs over Bijlage U. 11 ongeveer 200 gevallen geadviseerd. Dat één en ander veel werk medebrengt, is te begrijpen. Aan het Burgerlijk Armbestuur werden vele inlichtin gen verstrekt omtrent den duur van werkloosheid van verschillende arbeiders, enz. De Directeur der Gem.- en Districts-arbeidsbeurs te Zutphen, M. C. LEZER.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 219