Bijlage U. 8 3. Bemiddeling in bepaalde bedrijfstakken. Bij de dit jaar in bedrijf gestelde Zeemleerfabriek werden geplaatst 19 mannen en 14 vrouwen. De bemiddeling in het bouwbedrijf was aanmerkelijk lager dan in 1934, n.l. 355 tegen 535. In de groep huiselijke diensten was het aanbod van werkzoekenden 357, van wie er 184 werden geplaatst. Het aantal werkgeversaanvragen in deze groep be droeg 271, waarvan er 203 werden voldaan. 4. Bemiddeling voor overheidsinstellingen. Bij de verschillende gemeentediensten kwamen de volgende plaatsingen tot stand Burgerlijk Armbestuur 1 kantoorbediende. Gasfabriek 22 grondwerkers, 2 timmerlieden, 2 losse arbeiders. Gem. Electrisch Bedrijf29 grondwerkers. Gem. Landerijen 1 landarbeider, 9 grondwerkers, 3 hooiers. Gem. Secretarie: 1 aanplakker, 2 kantoorbedienden. Gem. Werken en Reiniging 25 bootwerkers, 1 bloemist, 29 grondwerkers, 3 grasmaaiers, 11 losse arbeiders, 1 metselaar, 4 opperlieden, 7 schilders, 1 steenenschuurder, 3 straatmakers, 2 timmerlieden, 1 kantoorbediende. Bij Rijksinstellingen werden geplaatst P.T.T. kantoor 1 hulpbesteller, 8 grondwerkers. Bijlage U. 9 V. INTERCOMMUNALE EN IN TERLOC ALE ARBEIDSBEMIDDELING. 1. Bemiddeling in het district. a. Toestand in het district. Aantal agentschappen enz. In Eibergen werd in plaats van Mej. E. Samson tot agent der arbeidsbemiddeling benoemd de heer Raa te- land. Dezen werd opgedragen de verzorging van de arbeidsbemiddeling, werkloosheidsverzekering, werkver schaffing, steunverleening enz. Hij houdt zitting in de raadszaal van het voormalig gemeentehuis. In Zelhem werd in den loop van het jaar eveneens een nieuwe agent benoemd, de heer J. C. Peters, volontair ter gemeentesecretarie. Overigens kwamen in de lijst der agentschappen geen wijzigingen voor. b. Vergaderingen met agenten, bezoek aan agentschappen. Tijdens het verslagjaar werd geen vergadering ge houden. Verschillende malen werden de agenten bezocht en werden de nieuwe agenten zooveel mogelijk op de hoogte gebracht. c. Werking en werkzaamheden der agentschappen. Bij verschillende agenten is het aantal plaatsingen in vergelijking met het jaar 1934 toegenomen. Voor de cijfers wordt verwezen naar bijlage III. 2. Bemiddeling tusschen de districts-arbeidsbeurzen onderling. Evenals vorige jaren werden verschillende ingeschre venen in gemeenten van andere districten geplaatst.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 218