Bijlage U. 4 In de samenstelling van het personeel kwam geen wijziging. De openingsuren van de beurs bleven gedurende het verslagjaar ongewijzigd. Aangezien het echter om velerlei redenen noodig bleek, deze een wijziging te doen onder gaan, kwam deze met ingang van 1 Januari 1936 tot stand. II. VERGADERINGEN. ALGEMEENE WERKZAAMHEDEN. 1. Vergaderingen van de Commissie van Toezicht; behandelde onderwerpen. Door de Commissie van Toezicht op de Districts- Arbeidsbeurs werd vergaderd op Woensdag 13 Maart 1935. In deze vergadering werden verschillende onder werpen, de arbeidsbeurs betreffende, behandeld, zooals salaris vrouwelijke kracht, reiskostenvergoeding voor de leden van de Commissie, benoeming van een lid voor het Bestuur van de Vereeniging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen enz. Voor het laatste werd de heer H. J. Spieker voorgedragen als lid, de heer. J. Hummelman als plaatsvervangend lid. De tweede vergadering vond plaats op Donderdag 4 Juli 1935. Hierin werden behandeld de begrooting voor het jaar 1936. Het verslag over het jaar 1934 en eenige vragen over de Wet op den arbeid door vreem delingen. Op 17 December werd nog een vergadering gehouden van de Commissie van Toezicht op de Gem. Arbeids beurs in verband met een voorgestelde wijziging der openingsuren. Bijlage U. 5 2. Overleg en samenwerking met organisaties van werkgevers en werknemers en met andere lichamen inzake arbeidsbemiddeling. Hiervoor zij verwezen naar het verslag over 1934. 3. Bemoeiingen tot verbetering van de werkzaam heden der Arbeidsbeurs. Op 27 Februari werd door den directeur een lezing over de arbeidsbeurs en de bemiddeling gehouden voor het Departement van Nijverheid en Handel afd. Zutphen. Evenals het vorige jaar werd een wekelijksch over zicht opgenomen in het Volksblad voor Gelderland en bleek de Redactie van de Zutphensche Courant bereid, de verschillende gegevens, haar gezonden, betreffende het aantal ingeschrevenen per week en maandelijksche overzichten, in haar courant op te nemen. Ook werden in het Maandblad van de Ned. Ver. van Huisvrouwen de aantallen beschikbare vrouwelijke krachten gepubliceerd. III. DE TOESTAND VAN EN DE GEBEUR TENISSEN OP DE ARBEIDSMARKT IN DE GEMEENTE. De nieuwbouw en verbouw van het Ziekenhuis aan den Coehoornsingel vonden dit jaar nog doorgang. De nieuwbouw werd in de eerste helft van dit jaar beëin digd. Bij den verbouw waren minder werklieden noodig dan bij den nieuwbouw, waardoor het aantal plaatsingen ook terugliep. In Januari werd de verbouw voor de Zeemleerfabriek beëindigd, waarna deze in bedrijf werd gesteld. Het aantal daar tewerk te stellen arbeiders viel tegen.

Periodiekenviewer van Erfgoedcentrum Zutphen

Jaarverslagen gemeente Zutphen | 1935 | | pagina 216